Město Vimperk - odbor životního prostředí
Odbor životního prostředí
Top turista 1Top turista 2Top turista 3Top turista 4

Vodní hospodářství

OBSAH

Kontakt

 

Ing. Jaromír Langer

tel.: 388 402 255
e-mail: jaromir.langer@mesto.vimperk.cz

vodní hospodářství pro fyzické osoby podnikající a pro právnické osoby

pracovní náplň zde

 

Ing. Jana Beránková

zástupce vedoucího odboru
tel.: 388 402 252
e-mail: jana.berankova@mesto.vimperk.cz

studny pro domácnosti

pracovní náplň zde

 

Mgr. Pavel Čtvrtník

tel.: 388 402 253
e-mail: pavel.ctvrtnik@mesto.vimperk.cz

administrace soukromých osob a domácností, odpadní vody, vodní toky, povodně

pracovní náplň zde 

 

 

Pracovní doba:

Úřední dny: pondělí a středa

Úřední hodiny: 7.30 až 11.30   12.30 až 17.00

Ostatní dny po předchozí dohodě.

 

^ Nahoru

Účel vodoprávního úřadu 

^ Nahoru

Místní příslušnost vodoprávního úřadu

 

Místní příslušnost vodoprávního úřadu obce s rozšířenou působností (dle ustanovení § 106 vodního zákona) je v těchto obcích a jejich částech (osadách) :

 

 

Místní příslušnost vodoprávního úřadu - obecního úřadu (dle ustanovení § 105 vodního zákona) je pouze v Městě Vimperk a jeho částech (osadách) :

 

Vimperk (Arnoštka, Bořanovice, Boubská, Cejsice, Hrabice, Klášterec, Korkusova Huť, Křesanov, Lipka, Michlova Huť, Modlenice, Pravětín, Skláře, Solná Lhota, Sudslavice, U Sloupů, Veselka, Vnarovy, Výškovice)

 

Vodoprávní úřad nevykonává žádné činnosti vyplývající z úkolu samosprávy Města Vimperk.

Dle vodního zákona je vodoprávním úřadem též krajský úřad, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo obrany. Působnost těchto vodoprávních úřadů je taxativně uvedena v § 107 a 108 vodního zákona.

 

^ Nahoru

Legislativa

 

Platná legislativa vodoprávních úřadů :

 1. Zákony
 2. Vyhlášky a nařízení vlády (prováděcí předpis)
 3. Metodické pokyny (prováděcí předpis)

 

Zákony:

 1. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 2. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
 3. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 4. Zákon č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád)
 5. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 6. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 7. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 8. Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 9. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
 10. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 11. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 12. Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
 13. Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
 14. Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru zněčišťování životního prostředí a integrovanému systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonu
 15. Zákon č. 435/2006 Sb., úplné znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změnně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), jak vyplívá z pozdějších změn
 16. Zákon č. 150/2004 Sb., úplné znění zákona č. 362/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších změn
 17. Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

 ^ Nahoru

Prováděcí předpisy k vodnímu zákonu :

Odkazy na jednotlivé metodické pokyny naleznete na webu ministerstva zemědělství zde.

^ Nahoru

Prováděcí předpisy k zákonu o vodovodech a kanalizacích :

Odkazy na jednotlivé metodické pokyny naleznete na webu Ministerstva zemědělství zde.

^ Na obsah

Prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu :

 

Prováděcí předpisy k zákonu o archivnictví a spisové službě :

^ Nahoru

Pracovní náplň - Ing. Jaromír Langer

 

Ing. Jaromír Langer

tel.: 388 402 255
e-mail: jaromir.langer@mesto.vimperk.cz

 

dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) vydává :

^ Nahoru

dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

vydává rozhodnutí, kterým povoluje stavby vodních děl dle § 15 vodního zákona  a § 115 stavebního zákona (vyjma staveb, které dle § 107 vodního zákona povoluje krajský úřad a které nejsou stavbami vodního díla dle § 55 vodního zákona) a to zejména pro tyto stavby vodních děl :

1. přehrady, hráze, jezy

2. stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků t.j. stavby úprav, změn nebo umělých koryt vodních toků, stavby pro zajištění stability a odolnosti koryt vodních toků tj. vegetační, nevegetační, kombinovaná opevnění, vodní části nábřežních zdí, stupně, skluzy, prahy, brody, shybky, propustky, schody na březích koryt vodních toků, náplavky, rybí útulky.

3.  stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody t.j. stavby pro odběr povrchové nebo podzemní vody, stavby pro vedení surové vody, stavby pro úpravu surové vody, stavby pro vedení pitné vody, stavby pro vedení užitkové vody.

4. stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů, včetně čistíren odpadních vod, (kde je mediem odpadní voda) tzv. jednotná nebo oddílná kanalizace splašková, stavby pro odvádění odpadních vod, stavby čistíren odpadních vod, stavby výpustných objektů pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

5. stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů, (kde je mediem srážková-povrchová voda) tzv. oddílná kanalizace dešťová,stavby objektů včetně případných zařízení k zachycení závadných látek, stavby výpustných objektů srážkových vod-povrchových vod do zejména povrchových vod, obvykle vodních toků.

6. stavby, které čistí odpadní vody k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu kanalizace sloužící veřejné potřebě (zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu), stavby, které čistí odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek (§ 16 vodního zákona).

7. stavby na ochranu před povodněmi t.j. ochranné hráze, pobřežní hráze a ochranné zdi.

8. stavby k vodohospodářským melioracím zemědělských a lesních pozemků, stavby k závlaze a odvodnění těchto pozemků, stavby k ochranně těchto pozemků před erozní činností povrchové a podzemní vody, stavby k zavlažování a odvodňování ostatních pozemků.

9. stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích, t.j. břehové úpravy, nábřežní zdi vodních částí přístavů, plavební komory včetně rejd, stavební části vyvazovacích a vodících zařízení jako dalby a svodidla, plavební kanály na vodních tocích, plavební mosty na vodních tocích, plavební zdvihadla, plavební tunely, lodní propustě.

10. stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu, t.j. vodní části průtočných vodních elektráren, akumulačních vodních elektráren, přečerpávajících vodních elektráren, které využívají vodní energie k výrobě elektrické energie, vodní části staveb, které využívají energie přímo k pohonu strojů, stavby získávající tepelnou energii povrchových nebo podzemních vod pro jejich další využití.

11. stavby odkališť t.j. objekty hrázového systému, objekty dělící hráze, objekt vlastní nádrže, objekt odběrných zařízení odsazené vody, objekt čerpací stanice postřiků, objekt záchytných příkopů.

12. stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod t.j. stavby, které svým účelem slouží k měření hladiny, průtoků a jakosti povrchové vody ve vodních tocích (pevné měrné profily osazené měrnými přelivy, limnigrafy, manometrické hladinoměry apod.), stavby, které slouží jako pozorovací objekty učené ke sledování kolísání hladin a jakosti podzemní vody (studny, vrty, pozorovací sondy apod.) nebo zkoušené objekty, na kterých se provádí hydrodynamické zkoušky.

13. stavby k hrazení bystřin a strží, pokud zvláštní zákon (zákon o lesích) nestanoví jinak t.j. stavby úprav směrových poměrů, stavby zaústění přítoků, stavby úprav podélného sklonu nivelety dna, stavby za účelem zvýšení stability a odolnosti koryty bystřin, vodní části nábřežních zdí, stavby příčných objektů (pásy, prahy, stupně, skluzy a přehrážky), stavby soustřeďovacích a usměrňovacích objektů (výhony, odháňky), stavby některých technických opatření (příkopy, trativody, drény, zářezy, studny, terasy).

14. jiné stavby potřebné k nakládání s vodami t.j. například stavby rybích přechodů, vodní části staveb pro chov ryb, vodní drůbež, stavby náhonů, stavby odpadů, stavby k převodům povrchových vod (kanály, žlaby, štoly, potrubí) apod.

dále vydává

 ^ Nahoru

dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

vydává :

^ Nahoru

Pracovní náplň - Ing. Jana  Beránková

Ing. Jana Beránková

tel.: 388 402 252
e-mail: jana.berankova@mesto.vimperk.cz

 

 

^ Nahoru

Pracovní náplň - Mgr. Pavel Čtvrtník

Mgr. Pavel Čtvrtník

tel.: 388 402 253
e-mail: pavel.ctvrtnik@mesto.vimperk.cz

 

vodní hospodářství (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách)

vodovody a kanalizace (zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)

protipovodňová ochrana

 

 

^ Nahoru

Formuláře

Formuláře najdete zde.

 

^ Nahoru

Digitální povodňové plány

 

Jak si vyřídit

 

Podání žádosti o „povolení studny pro domácnost"

Kdo žádá:
Ten, kdo má záměr zřídit si vlastní studnu a odebírat z ní vodu pro domácnost, tj, zásobování rod. domu, rekreační chaty či jen zalévání zahrady.

Kdo vyřizuje:
MěÚ Vimperk, odbor ŽP, orgán vodního hospodářství, tel. č. 388 402 252 (Ing. Jana Beránková).

Poplatek:
300,- Kč

Lhůta k vyřízení žádosti:
Do 60 dnů od podání žádosti se všemi požadovanými přílohami, ve složitých případech nejdéle do 3 měsíců

Formulář žádosti:
k dispozici v kanceláři č. 20 (odbor ŽP , budova čp. 8 na Náměstí Svobody ve Vimperku) nebo zde ke stažení (pdf [PDF 253 kB] [PDF 253 kB], ms word [RTF 160 kB] [RTF 160 kB])

 

Časté chyby žadatelů o povolení k nakládání s vodami dle vodního zákona :

 1. Žádost není podána na předepsaném formuláři.
 2. Žádost je neúplná (neobsahuje povinné údaje).
 3. Žádost postrádá povinné přílohy.


Časté chyby žadatelů, kteří získali pravomocné rozhodnutí k nakládání s vodami :

 

 1. Nejsou dodržovány podmínky rozhodnutí (např. povinnost zasílání vzorků odpadních vod, hodnoty uvedené v povolení apod.).
 2. Při změně vlastnictví stavby vodního díla, není do 2 měsíců o této skutečnosti informován vodoprávní úřad.
 3. Včas nepožádají o změnu doby platnosti povolení k nakládání s vodami.

 

Časté chyby žadatelů o stavební povolení ke stavbě vodního díla:

 

 1. Žádost není podána na předepsaném formuláři.
 2. Žádost je neúplná (neobsahuje povinné údaje).
 3. Žádost postrádá povinné přílohy.

 

Časté chyby žadatelů, kteří získali pravomocné stavební povolení ke stavbě vodního díla:

 

 1. Nejsou dodržovány podmínky rozhodnutí (např. vodoprávnímu úřadu není sdělen před započetím staveb. prací zhotovitel, stavba je postavena na jiných pozemcích, než na kterých byla povolena, stavba je postavena v rozporu se schválenou projektovou dokumentací apod.).
 2. Při změně vlastnictví stavby vodního díla, není do 2 měsíců o této skutečnosti informován vodoprávní úřad.
 3. Včas nepožádají o prodloužení lhůty k dokončení stavebních prací.

 ^ Nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Správa národního parku a CHKO Šumava
Správa národního parku a CHKO Šumava

ZO ČSOP Vimperk
ZO ČSOP Šumava


Automatický překlad