Žádost o vydání závazného stanoviska/rozhodnutí

Městský úřad ve Vimperku, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, jako orgán veřejné správy, vykonávající v přenesené působnosti státní správu na úseku státní památkové péče vydává vyjádření a závazná stanoviska ke všem stavbám, na které se vztahuje zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,(dále památkový zákon). Jedná se o vlastníky nemovitostí na území Městské památkové zóny (MPZ)Vimperk Vesnické památkové rezervace Stachy, Vesnické památkové zóny Chalupy a vlastníky všech objektů, které jsou zapsanými kulturními památkami ve správním obvodu vimperska.

Rozsah MPZ Vimperk zahrnuje následující seznam ulic:

1. Máje (část), Hřbitovní, Inocencova, Jirchářská, Kaplířova, Kostelní, Na Baště, Náměstí Svobody, Na Výsluní, Pasovská (část), Pivovarská (část), Podzámčí, Rožmberská, Sadová, Steinbrenerova, Svornosti, U Lázní, Zámecká alej, Zámek, Zlatá Stezka (část).

Kdo je oprávněn ve věci jednat

Žadatelem o vydání závazného stanoviska/rozhodnutí je vlastník dotčené nemovitosti nebo osoba, která má zplnomocnění vlastníka. Rozsah plné moci pro dané řízení je nutno v plné moci uvést. Důležitá je rovněž úplná identifikace žadatele o závazné stanovisko – u fyzických osob datum narození a trvalé bydliště, u právnických osob identifikační číslo a sídlo organizace (u firem je nutno doplnit oprávněnou osobu).

Kdy je nutno podat žádost o vydání závazného stanoviska

1.Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.

2. Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně, památkové rezervaci, nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Žádost je dostupná na internetových stránkách města Vimperk www.vimperk.cz (odkaz Městský úřad – Formuláře), nebo osobně na MěÚ Vimperk odbor  ŠK.

K podání žádosti je možno použít Datovou schránku MěÚ Vimperk, dále je možno poslat žádost elektronicky (nutný elektronický podpis) na Elektronickou podatelnu města Vimperk.

Aktuality

7.2.2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019

Město Vimperk vyčlenilo v letošním roce ze svého rozpočtu celkem 100.000,- Kč na obnovu kulturních památek (nemovité kulturní památky a památky místního významu). Termín pro podání žádostí o dotace přijímá město Vimperk do 30. dubna 2019.

5.2.2019

Vimperk má jihočeskou Památku roku 2018

V úterý 29. ledna 2019 byly na krajském zasedání Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhlášeny vítězné památky soutěže Památka roku 2018 pro Jihočeský kraj.

archív

Akce ve Vimperku