Co se děje v zámecké aleji?

V těchto dnech jste možná zachytili neobvyklý ruch v zámecké aleji. Městské lesy zde provádějí na základě objednávky Města Vimperk kácení dřevin. Postupně budou káceny dřeviny v levé části aleje počínaje od vchodu do areálu „letního kina“ směrem k zámku. Jedná se konkrétně o 14 javorů a 1 lípu. Povolení ke kácení bylo vydáno odborem životního prostředí Městského úřadu Vimperk pod číslem jednacím ŽP 246/10-2687/2968/07/Mal.

Jedná se o poměrně velký zásah do zeleně v této lokalitě a rozhodnutí o pokácení těchto stromů nebylo jednoduché, ale bylo bohužel naprosto nezbytné. Dřeviny v této lokalitě byly několikrát ošetřovány, byl zde prováděn bezpečnostní a zdravotní řez, koruny stromů byly zabezpečovány vázáním. Případná další prořezávka stromů vedoucí k zajištění provozní bezpečnosti by způsobila, že z dřevin by zůstala pouze torza, která by již neplnila funkce městské zeleně. Mou snahou a i snahou mých předchůdců bylo prodloužit životnost těchto stromů co nejdéle, ale tak jako u všech živých organismů, tak i u dřevin jsou vymezena období růstu, dospělosti, stárnutí a odumření. V městském prostředí je tento vývoj ještě výrazně narušován lidskými vlivy, projevují se poranění způsobená provozem vozidel, zpevněné plochy okolo stromů nejsou též ideální pro jeho vývoj, dlouhodobě se projevuje vliv solení komunikací v minulosti a celá řada dalších faktorů. Všechny tyto faktory se projevují i v zámecké aleji. V letošním roce jsem si již nedovolil dále prodlužovat stav, který výrazně ohrožoval provozní bezpečnost v okolí stromů. Většina stromů byla ve značném rozsahu mechanicky poškozena s následným napadnutím hnilobou, listový aparát se díky výrazně snížené vitalitě tvořil omezeně, případně docházelo k jeho předčasnému opadu, u stromů došlo k odumření celých hlavních kosterních větví, které bezprostředně hrozily pádem na komunikaci a na dětské hřiště. Popisovaný stav dřevin můžete vidět na fotografiích. Vzhledem k tomu, že se jedná o přístupovou komunikaci k zámku a v blízkosti je dětské hřiště, bylo by jistě velmi nepříjemné, kdyby zde došlo k úrazu člověka a případně, vzhledem k velikosti odumřelých větví, ke smrtelnému úrazu.

Možná dva až tři stromy byly v lepším stavu a mohly být ponechány, ale bylo by jen otázkou času, kdy bychom museli tyto stromy též pokácet. Pokud chceme obnovit celou část aleje, tak je nezbytné tento zákrok realizovat najednou, aby byl umožněn růst a vývoj nových sazenic a zároveň aby v budoucnosti nedošlo k jejich poškození při odstraňování těchto jednotlivých ponechaných stromů. Z výše uvedených důvodů jsme dospěli k rozhodnutí, že je nezbytné dřeviny odstranit a tuto část aleje nahradit novou výsadbou. Předpokládáme, že v roce 2008 bude alej obnovena novou výsadbou v podobné druhové skladbě (předpokládáme výsadbu pravidelným střídáním Javoru klenu a Javoru mléče) a ve stejném množství.

Ing. Josef Kotál
vedoucí odboru ŽP

Zámecká alej 01 Zámecká alej 02 Zámecká alej 03
Zámecká alej 04 Zámecká alej 05 Zámecká alej 06
Zámecká alej 07 Zámecká alej 08 Zámecká alej 09
Zámecká alej 10 Zámecká alej 11

Aktuality

19.2.2018

Rada Jihočeského kraje vyhlášuje konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek

Přihlášky s přílohami doručte nejpozději do 14. března 2018 do 16.00 hodin (nepostačuje podání ve stanovené lhůtě k poštovní přepravě) na adresu: Jihočeský kraj – Krajský úřad Odbor školství, mládeže a tělovýchovy U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice. Obálku označte slovy Konkurz - neotvírat.

5.2.2018

Zubní pohotovost

2.2.2018

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Městská památková zóna Vimperk byla prohlášena Vyhláškou Jihočeského KNV ze dne 19.11.1990 o prohlášení památkových zón ve městech a obcích Jihočeského kraje.

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku