Město Vimperk
Informační systém veřejné správy
Top občan 1Top občan 2Top občan 3Top občan 4Top občan 5Top občan 6

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Krizové řízení je strategické řízení, které je zaměřené na člověka, lidskou společnost, životní prostředí i lidmi vytvořené prostředí. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací a zajistit trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti.

Obsah: 

 1. ZÁKLADNÍ POJMY
 2. HLAVNÍ KRIZOVÁ LEGISLATIVA
 3. BEZPEČNOSTNÍ RADA
 4. KRIZOVÝ ŠTÁB
 5. MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A KRIZOVÉ SITUACE, S NIMIŽ SE MŮŽEME SETKAT NA ÚZEMÍ MĚSTA
 6. VŠEOBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
 7. ZPŮSOB VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA
 8. JAK SE CHOVAT PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
 9. EVAKUACE

1. Základní pojmy

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

KRIZOVÁ SITUACE

Je mimořádná událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje krizový stav. Jsou při ní ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí a hrozící nebezpečí nelze odvrátit a způsobené škody odstranit běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému.

ŘÍDÍCÍ ORGÁNY

Při mimořádné události zasahuje integrovaný záchranný systém - společný, koordinovaný postup složek tohoto systému při provádění záchranných a likvidačních prací. Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou Hasičský záchranný sbor České republiky a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí, zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky. V návaznosti na druh mimořádné události jsou podle potřeby na likvidaci jejích následků povolávány další potřebné složky, služby a organizace. Řídícím orgánem je velitel zásahu, popř. starosta obce s rozšířenou působností. Při povodni zabezpečuje koordinaci záchranných a likvidačních prací povodňová komise města. V případě vyhlášení krizového stavu Krizový štáb.

KRIZOVÝ STAV VYHLAŠUJE ZÁKONNÁ NORMA
Stav nebezpečí Hejtman kraje

Zákon č. 240/2000 Sb. - § 3

Nouzový stav Vláda ČR

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. - čl. 5, 6

Stav ohrožení státu Parlament ČR Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. - čl. 7
Válečný stav Parlament ČR Ústava ČR - ústavní zákon č. 1/1993 Sb. - čl. 43

 

 

 

 

 

2. HLAVNÍ KRIZOVÁ LEGISLATIVA

3. BEZPEČNOSTNÍ RADA

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností projednává a posuzuje

 1. přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,
 2. krizový plán obce s rozšířenou působností,
 3. vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou obce s rozšířenou působností,
 4. finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
 5. závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
 6. stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
 7. způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
 8. další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení.

 

Složení bezpečnostní rady:

4. KRIZOVÝ ŠTÁB 

Krizový štáb je pracovním orgánem starosty města. Krizový štáb se řídí jednacím řádem. Svolává a používá ho starosta města při řešení mimořádných událostí a krizových situací.

SLOŽENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU:

V době povodní se povodňová komise stává součástí krizového štábu.

5. MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A KRIZOVÉ SITUACE, S NIMIŽ SE MŮŽEME SETKAT NA ÚZEMÍ MĚSTA

Povodně

Přirozená povodeň - zvýšení hladiny řeky Volyňky z důvodů nadměrných dešťových srážek nebo tání sněhu.

Stupně povodňové aktivity

1. stupeň - bdělost - nastává při nebezpečí povodně. Činnost zahajuje hlásná povodňová služba hlídková služba. 

2. stupeň - pohotovost - vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době, kdy ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto řeky. Aktivizují se povodňové orgány, uvádějí do pohotovosti prostředky pro zabezpečovací práce, podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně. 

3. stupeň - ohrožení - vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území. Provádějí se zabezpečovací a záchranné práce nebo evakuace.

PŘÍRODNÍ POHROMY 

vichřice, sněhová kalamita, zemětřesení, katastrofální sucho

EPIDEMIE

hromadná onemocnění osob, pandemie

EPIZOOTIE

nákazy zvířat (ptačí chřipka, prasečí mor, slintavka, kulhavka, ...)

EPIFYTIE

hromadné nákazy polních kultur

POŽÁRY

všeho druhu

VÝBUCHY

při úniku plynu, čerpadel pohonných hmot, při přepravě škodlivin

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

HAVÁRIE

silniční, železniční, letecká

PŘERUŠENÍ DODÁVEK

ropy a ropných produktů, elektrické energie, plynu, pitné vody, potravin, tepla, telekomunikačních služeb 

NARUŠENÍ FUNKČNOSTI SILNIČNÍ A ŽELEZNIČNÍ SOUSTAVY

NARUŠENÍ ZÁKONNOSTI

terorismus

6. VŠEOBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

až na druhém místě.

Kdy volat tísňové linky

Hasiči 150 - Při požárech, živelních pohromách, haváriích a různých nehodách, všude tam, kde je potřeba provádět záchranné a likvidační práce. Hasičský záchranný sbor ČR koordinuje postup při provádění záchranných a likvidačních prací.

Záchranná služba 155 - Když je přímo ohroženo zdraví pacienta, či dokonce jeho život.

Státní policie 158 - Když jste obětí nebo svědky trestného činu, je ohrožena bezpečnost osob a majetku, veřejného pořádku anebo máte podezření na jakoukoliv formu terorismu.

Městská policie 156 - Když je narušen veřejný pořádek ve městě.

Jednotné číslo tísňového volání 112.

Jak volat na tísňovou linku:

Při volání na tísňovou linku buďte struční, ale věcní, a informujte:

jaký je počet postižených);

silnice, kilometr, směr jízdy, popřípadě bližší určení ve volném terénu);

zpřesnění některých údajů, např. příjezdové trasy;

7. ZPŮSOB VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA

V případě mimořádné události, která akutně bezprostředně ohrožuje okolí, bude obyvatelstvo varováno pomocí sirén varovným signálem „všeobecná výstraha". Jedná se o houkání sirény kolísavým tónem po dobu 140 sekund - může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.

 

Co dělat, když zazní siréna:

Ověřování provozuschopnosti systému varování se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin v poledne akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin).

8. JAK SE CHOVAT PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

POVODEŇ

Na co se zaměřit po povodni

ÚNIK ŠKODLIVÉ LÁTKY DO OVZDUŠÍ

POŽÁR

NÁLEZ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

9. EVAKUACE

Evakuace je způsob ochrany, kterým se zabezpečuje přemístění osob z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, kde je zajištěno náhradní ubytování, stravování a další nezbytná opatření pro nouzové přežití. Rozhodnutí o provedení evakuace bude vydáno vždy, pokud nebude možno zajistit ochranu osob v místech jejich stálého nebo běžného pobytu.

ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI EVAKUACI

ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO

Jako evakuační zavazadlo nejlépe poslouží batoh (krosna), cestovní taška nebo kufr. Na zavazadlo upevněte štítek s vaším jménem, příjmením a celou adresou. Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat:

NOUZOVÉ UBYTOVÁNÍ OBYVATEL

Součástí evakuace je zabezpečení přechodného náhradního ubytování a nouzového zásobování pro občany (stravování, pitná voda, nejnutnější ošacení a obuv, zajištění lékařské péče, psychologické a duchovní pomoci aj.), kteří si jej nemohou zajistit jiným způsobem např. u příbuzných, na chatě, chalupě apod. O místech náhradního ubytování bude rozhodnuto podle konkrétní situace a obyvatelé se o nich včas dozvědí.

Po odeznění mimořádné události či krizové situace se budou občané podle možností vracet do svých domovů nebo bude příslušnými orgány dále řešena jejich situace.

 


Kalendář akcí

<<   srpen 2017   >>
Po 7142128
Út18152229
St29162330
Čt310172431
4111825 
So5121926 
Ne6132027 

Automatický překlad