Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé

Ellerova 160, 386 01 Strakonice -/ sídlí naproti zimnímu stadionu – areál bývalé MŠ /

Forma pobytu – denní, dostupnost služby – od 5,30 h do 16,00 hod – v pracovních dnech.

Denní stacionář nabízí tyto služby:

aktivizační činnosti -celoživotní vzdělávání, práce s PC, práci v keramické a dřevařské dílně, práci ve výtvarném ateliéru, přípravu pokrmů, pracovní rehabilitaci, zdravotně tělesnou výchovu, bazální stimulaci, dramatickou výchovu, zpěv s kytarou a muzikofiletiku, pracovní výchovu – činnosti spojené s chodem domácnosti

sportovní aktivity – běžecké lyžování, cyklistiku, fotbal, florbal, kuželky, kondiční a relaxační plavání, stolní tenis, turistiku, kondiční cvičení a posilování

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – návštěvy kina, návštěvy městské knihovny, rekreační, kulturní a sportovní akce a pobyty mimo zařízení, výlety za poznáním

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,poskytnutí stravy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina osob

Osoby s mentální retardací od 7 do 64 let věku

Osoby se sníženou schopností v základních životních dovednostech a s nutnou podporou pro zabezpečení životních a osobních potřeb

Osoby s přidruženou tělesnou vadou (částečně mobilní, imobilní), pohybující se pomocí kompenzačních pomůcek včetně invalidní vozíků

Osoby s přidruženou smyslovou vadou

Osoby zbavené, částečně zbavené i nezbavené způsobilosti k právním úkonům, které vyžadují péči a asistenci druhé osoby

Úhrada pobytu v DST  - dle stanoveného stupně příspěvku na péči

Pracovní tým

Vedoucí vychovatelka pověřená řízením DST, vychovatelé s odbornou způsobilostí speciální pedagogiky, instruktor sociální péče

Kontakty: emailová adresa – jitka.kristanova@muss.strakonice.eu, tel: 733 503 084

Telefony: 383 322 241, 602 123 163, 739 023 540

www.muss.strakonice.eu

 

 

 

 

 

 

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku