Informace k identifikačnímu číslu provozovny

Dnem 01.07.2010 nabývá účinnosti zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, mj. též živnostenský zákon.

V souvislosti s tím lze uvést, že základními registry podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, jsou:

  • a) základní registr obyvatel (registr obyvatel),
  • b) základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (registr osob),
  • c) základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (registr územní identifikace),
  • d) základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností (registr práv a povinností).

V návaznosti na registr osob dochází k úpravě vymezení některých pojmů:

  • - identifikační číslo osoby - číselný kód označovaný zkratkou „IČO", který slouží k jednoznačné identifikaci subjektu,
  • - identifikační číslo provozovny - číselný kód označovaný zkratkou „IČP", který slouží k jednoznačné identifikaci provozovny subjektu, který vykonává činnost stanovenou živnostenským zákonem; tvoří jej desetimístné číslo, které se váže na konkrétní osobu, a jednou již přidělené nelze znovu přidělit žádné jiné provozovně.

 

Shora uvedený zákon č. 227/2009 Sb. stanoví, že živnostenský úřad přiděluje provozovně IČP. Živnostenský úřad, který obdrží oznámení o zahájení provozování živnosti v provozovně, přidělí provozovně IČP poskytnuté správcem základního registru osob, nebylo-li již přiděleno, provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu a přiděleném IČP informuje podnikatele. Provozovně zřízené před 01.07.2010 přidělí živnostenský úřad IČP poskytnuté správcem základního registru osob, a to nejpozději do 01.07.2011, a v téže lhůtě o tom podnikatele vyrozumí. Nejpozději po uplynutí 1 měsíce po uplynutí této lhůty je pak podnikatel povinen začít IČP užívat.

Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena mj. obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby a identifikačním číslem provozovny.

 

 

Mgr. Vladimír Chum                                                   

vedoucí Odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vimperk

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku