Informace k novele živnostenského zákona účinné od 01.08.2010

Dnem 01.08.2010 nabývá účinnosti zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, mj. i živnostenský zákon. Ze změn, které se týkají živnostenského zákona, lze zmínit:

  • Změna posuzování bezúhonnosti osoby jako všeobecné podmínky provozování živnosti - nově dojde ke ztrátě bezúhonnosti osoby, pokud byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
  • Změny při ohlášení živnosti - ohlašovatelé již nebudou vohlášení živnosti uvádět datum zahájení provozování živnosti adatum vzniku živnostenského oprávnění (které napříště u ohlašovacích živností bude vznikat pouze dnem ohlášením), ani datum ukončení provozování živnosti. Dále se ruší povinnost připojovat kohlášení živnosti výpis z obchodního rejstříku.
  • Změna prokazování způsobu nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného pro poskytování služeb pro účely kontroly - vypouští se povinnost podnikatele mít doklady prokazující způsob nabytí takového zboží nebo materiálu vprovozovně či na jiném vzákoně uvedeném místě. Místo toho se stanovuje obecná povinnost podnikatele prokázat kontrolního orgánu na jeho žádost avjím stanovené lhůtě způsob nabytí takového zboží nebo materiálu.
  • Zrušení povinnosti podnikatele oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti - nově se zavádí možnost (namísto povinnosti) podnikatele oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti. Pokud však bylo živnostenskému úřadu oznámeno přerušení provozování živnosti, je podnikatel i nadále povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby přerušení.
  • V souvislosti s povinností podnikatele oznámit předem živnostenskému úřadu ukončení (stejně tak jako zahájení) provozování živnosti v provozovně se stanovuje podnikateli povinnost nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky, a dále povinnost ohlásit i  každou změnu této adresy po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně.
  • Propojení databází mezi  živnostenským rejstříkem a dalšími informačními systémy veřejné správy - podnikatel již nebude povinen živnostenskému úřadu oznámit změny a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a jako náležitosti žádosti o koncesi, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v  informačním systému evidence obyvatel (pokud je podnikatel státním občanem České republiky), anebo v  informačním systému cizinců (pokud je podnikatel cizincem).
  • Změna podmínek odborné a jiné způsobilosti u koncesovaných živností s předmětem podnikání „Ostraha majetku a osob" a „Služby soukromých detektivů"; u již existujících živnosti je stanovena dvouletá lhůta pro splnění podmínek odborné způsobilosti a předložení příslušných dokladů živnostenskému úřadu.
  • Obchod s elektřinou a plynem bude nadále podléhat pouze licenci podle energetického zákona a nebude vyžadováno zároveň živnostenské oprávnění. 

Mgr. Vladimír Chum                                                   

vedoucí Odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vimperk

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku