Informace o výsledcích kontrol za rok 2014

podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

                                             

Kontrolní orgán: Městský úřad Vimperk, Odbor obecní živnostenský úřad, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk (dále jen „Kontrolní orgán“).

Kontrolní orgán provedl v roce 2014 v souladu s plánem kontrolní a dozorové činnosti na rok 2014 ve svém správním obvodu celkem 52 kontrol podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (dále jen „kontrolní řád“), přitom v tomto roce zahájil celkem 69 takových kontrol. Mimo to Kontrolní orgán dokončoval dále ještě celkem 28 kontrol podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní kontrole“).

Kontroly byly zahájeny z moci úřední, a to z vlastního podnětu nebo na základě nařízení provedení kontrol nadřízeným správními orgánem – Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem krajský živnostenský úřad (zahájeno celkem 9 kontrol) nebo podnětů jiných správních orgánů (zahájena celkem 1 kontrola).

Předmětem prováděných kontrol bylo zejména:

  • plnění povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese,
  • dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle téhož zákona,
  • dozor nad dodržováním povinností stanovených zvláštními právními předpisy (zejména zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Provedené kontroly podle kontrolního řádu se týkaly celkem 52 kontrolovaných osob (z toho fyzických osob celkem 51 a právnických osob celkem 1), provedené kontroly podle zákona o státní kontrole celkem 28 kontrolovaných osob (z toho fyzických osob celkem 27 a právnických osob celkem 1).

Při provedených kontrolách podle kontrolního řádu bylo zjištěno celkem 26 případů porušení kontrolovaných povinností, při provedených kontrolách podle zákona o státní kontrole celkem 40 případů porušení kontrolovaných povinností, přitom nejčastěji byly porušovány tyto povinnosti podnikatele:

  • oznámit předem živnostenskému úřadu zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně (stanovená ustanovením § 17 odst. 3 živnostenského zákona),
  • označit trvale a zvenčí viditelně provozovnu či provozovnu určenou pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům stanovenými údaji (stanovené ustanoveními § 17 odst. 7 nebo 8 živnostenského zákona),
  • prokázat kontrolnímu orgánu na jeho žádost a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb (stanovená ustanovením § 31 odst. 3 živnostenského zákona).

Kontrolní orgán za porušení kontrolovaných povinností uložil celkem 24 pokut v celkové výši: 19.800 Kč (z toho v souvislosti s kontrolami provedenými podle zákona o státní kontrole celkem 10 pokut v celkové výši: 10.000 Kč). Přitom z celkového počtu pokut bylo uloženo v blokovém řízení celkem 24 pokut v celkové výši: 19.800 Kč a ve správním řízení celkem 0 pokut v celkové výši: 0 Kč).

Kontrolní orgán dále v souvislosti s kontrolními zjištěními z provedených kontrol zahájil celkem v 11 případech sankční řízení o zrušení živnostenských oprávnění podnikatelům (z toho v souvislosti s kontrolami provedenými podle zákona o státní kontrole celkem v 10 případech), nejčastěji za porušení povinnosti podnikatele prokázat na žádost živnostenského úřadu právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo, liší-li se od jeho bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny (stanovené ustanovením § 31 odst. 2 živnostenského zákona).

 

Ve Vimperku dne 06.03.2015

 

Mgr. Vladimír Chum     
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Aktuality

15.2.2019

TZ - SOS MaS, z.s. - Kde (ne)nakupovat léčivé přípravky

Minulý týden nabylo účinnosti prováděcí nařízení Evropské unie, které přináší jednotná pravidla pro ověřování pravosti léčiv napříč všemi státy Evropské unie. Cíl je zřejmý, lepší ochrana zdraví pacientů.

11.2.2019

TZ - SOS MaS, z.s. - Nenechejte se zbytečně vystrašit

To, že prodejce může být ze strany dozorových orgánů, např. ze strany České obchodní inspekce popotahován v případě, že spotřebiteli lže o vlastnostech výrobku nebo v případě, že nesplní nějakou zákonem danou povinnost (např. nevyřídí reklamaci do 30 dnů), již téměř každý spotřebitel ví.

archív

Akce ve Vimperku