Informace o výsledcích kontrol za rok 2015

podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

                                             

Kontrolní orgán: Městský úřad Vimperk, Odbor obecní živnostenský úřad, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk (dále jen „Kontrolní orgán“).

Ve svém správním obvodu v roce 2015 (v souladu s plánem kontrol na rok 2015) Kontrolní orgán podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád):

-     zahájil z moci úřední celkem 67 kontrol (z toho z vlastního podnětu celkem 64 kontrol a na základě podnětů, stížností jiných osob celkem 3 kontroly), přitom v tomto roce ukončil celkem 45 těchto kontrol, dále

-     učinil v souvislosti s kontrolní činností celkem 21 záznamů o úkonech předcházejících kontrole a rovněž

-     dokončoval ještě celkem 15 kontrol, které byly zahájeny (a nedokončeny) v roce 2014.

Předmětem prováděných kontrol bylo zejména:

-     plnění povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese,

-     dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle téhož zákona,

-     dozor nad dodržováním povinností stanovených zvláštními právními předpisy (zejména zákonem č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prováděné kontroly se týkaly celkem 82 kontrolovaných osob (z toho fyzických osob celkem 69 a právnických osob celkem 13).

Při prováděných kontrolách bylo zjištěno celkem u 30 osob celkem 47 případů porušení kontrolovaných povinností, přitom nejčastěji byly porušovány tyto povinnosti podnikatele:

-     oznámit předem živnostenskému úřadu zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně (stanovená ustanovením § 17 odst. 3 živnostenského zákona),

-     označit trvale a zvenčí viditelně provozovnu či provozovnu určenou pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům stanovenými údaji (stanovené ustanoveními § 17 odst. 7 nebo 8 živnostenského zákona),

-     oznámit živnostenskému úřadu změny týkajících se údajů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku (stanovená ustanovením § 49 odst. 1 živnostenského zákona),

-     prokázat kontrolnímu orgánu na jeho žádost právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo (stanovená ustanovením § 31 odst. 2 živnostenského zákona),

-     prokázat kontrolnímu orgánu na jeho žádost a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb (stanovená ustanovením § 31 odst. 3 živnostenského zákona).

Kontrolní orgán za porušení kontrolovaných povinností uložil celkem 30 pokut v celkové výši: 17.300 Kč. Přitom z celkového počtu pokut bylo uloženo v blokovém řízení celkem 30 pokut v celkové výši: 17.300 Kč a ve správním řízení celkem 0 pokut v celkové výši: 0 Kč.

 

Ve Vimperku dne 18.02.2016

 

Mgr. Vladimír Chum     

vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Aktuality

15.2.2019

TZ - SOS MaS, z.s. - Kde (ne)nakupovat léčivé přípravky

Minulý týden nabylo účinnosti prováděcí nařízení Evropské unie, které přináší jednotná pravidla pro ověřování pravosti léčiv napříč všemi státy Evropské unie. Cíl je zřejmý, lepší ochrana zdraví pacientů.

11.2.2019

TZ - SOS MaS, z.s. - Nenechejte se zbytečně vystrašit

To, že prodejce může být ze strany dozorových orgánů, např. ze strany České obchodní inspekce popotahován v případě, že spotřebiteli lže o vlastnostech výrobku nebo v případě, že nesplní nějakou zákonem danou povinnost (např. nevyřídí reklamaci do 30 dnů), již téměř každý spotřebitel ví.

archív

Akce ve Vimperku