Jak si vyřídit

CzechPoint, Mimořádné události, Přestupky, Matrika, Řidičské průkazy a výpisy, Tombola, Registrace vozidel, Stavební řízení, Územní plán, Evidence obyvatel, Občanské průkazy, cestovní doklady, Poplatek ze vstupného, Inzerce - Vimperské noviny, Bytové záležitosti, Poplatek - komunální odpadPamátková péčeDotace - VimperkOstatní

Bytové záležitosti

Žádost o přidělení bytu

Žádost o přidělení náhradního bytu

Aktualizace žádosti o přidělení bytu

Žádost o schválení dohody o výměně bytu

Žádost o zveřejnění inzerátu k výměně bytu

Žádost o přidělení nebytových prostor

Žádost o prodej, pronájem, směnu pozemku nebo budovy

Poplatky za odvoz komunálního odpadu

Poplatek za provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

CzechPoint

Kde lze získat výpisy z CzechPointu, kdy je otevřeno a jaké typy výpisů lze pořídit. 

Mimořádné události

JAK SE CHOVAT PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI  [PDF 90 kB] [PDF 90 kB]

Přestupky

Oznámení spáchání přestupku

Matrika

Ztráta matričního dokladu

Určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

Určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

Uzavření manželství

Změna jména a příjmení 

Řidičské průkazy, výpisy

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče, výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení

Vydání řidičského průkazu udělení řidičského oprávnění

Vydání mezinárodního řidičského průkazu (dále jen MŘP)

Výměna řidičského průkazu v zákonem stanovené lhůtě

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

Registrace vozidel 

Registrace nového, dosud neregistrovaného, vozidla

Odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla

Přihlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla

Přidělení registrační značky vozidla a vydání technického průkazu vozidla v případě jejich ztráty, poškození, odcizení.

Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel

Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel (takzvaný "depozit")

Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel

Stavební řízení, Územní plán 

Žádost o vydání územního rozhodnutí

Žádost o územní souhlas

Ohlášení stavby

Žádost o stavební povolení

Oznámení o užívání stavby

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Oznámení změny v užívání stavby

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení

Evidence obyvatel

Hlášení trvalého pobytu

Zrušení trvalého pobytu

Ukončení trvalého pobytu

Doručovací adresa (zavedení, změna, zrušení)

Vystavení průkazu seniora a čipové karty pro MHD Vimperk

Občanské průkazy, cestovní doklady

Vydávání občanských průkazů

Vydávání cestovních dokladů

Tombola

Povolení tomboly

Poplatek ze vstupného

Ohlášení konání akce a poplatek ze vstupného

Inzerce - Vimperské noviny

Reklama ve Vimperských novinách

Památková péče

Žádost o vydání závazného stanoviska/rozhodnutí

Dotace - Vimperk

Dotace poskytované městem

Ostatní

Doručování na adresu úřadovny - ohlašovny