Datum stránky: 15.2.2012

 Krajský úřad Jihočeského kraje vyhlásil grantové programy v oblasti památkové péče 

Vlastníci kulturních památek mají další možnost získat finanční příspěvek na obnovu kulturní památky, tentokráte prostřednictvím grantových programů (GP) z rozpočtu Jihočeského kraje. Příjemcem žádostí na předepsaných formulářích se všemi povinnými přílohami je Krajský úřad Jihočeského kraje.

GP Movité kulturní dědictví

je zaměřen na podporu zachování a kvalitní restaurátorskou obnovu předmětů movitého kulturního dědictví nacházejících se na území Jihočeského kraje s důrazem na zachování kulturně historické podstaty předmětů, jejich vhodného umístění a využití. Poskytnuté finanční prostředky mohou činit maximálně 60 % celkových nákladů projektu, maximální výše poskytnutých finančních prostředků může být 80 000,- Kč.

Termín ukončení příjmu žádostí je 9.3.2012, do 14:00 hodin. 

GP Obnova drobné sakrální architektury v krajině

je zaměřen na podporu zachování a obnovu drobné sakrální architektury za využití tradičních materiálů a technologií s důrazem na zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu objektů. Objekty se musí nacházet na území Jihočeského kraje. Poskytnuté finanční prostředky mohou činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu, maximální výše poskytnutých finančních prostředků může být 50 000,- Kč.

Termín ukončení příjmu žádostí je 9.3.2012, do 14:00 hodin.

GP Nemovité kulturní památky

je zaměřen na podporu zachování a obnovu nemovitých kulturních památek na území Jihočeského kraje s důrazem na jejich vhodné a přiměřené

využívání a na veřejnou presentaci kulturního dědictví. Poskytnuté finanční prostředky mohou činit maximálně 60 % celkových nákladů projektu,

maximální výše poskytnutých finančních prostředků může být 500 000,- Kč.

Termín ukončení příjmu žádostí je 16.3.2012, do 14:00 hodin.

GP Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb

je zaměřen na podporu památkově chráněných staveb (nemovitých kulturních památek nebo staveb, které nejsou památkou, ale nacházejí se v plošně památkově chráněném území v Jihočeském kraji) za použití tradičních materiálů, technologií a řemeslných postupů. Poskytnuté finanční prostředky mohou činit prokázaný rozdíl, který vznikl použitím materiálů, technologií a řemeslných postupů odpovídajících stavebně historické hodnotě památkově chráněné stavby a době jejího vzniku, oproti ceně obnovy za použití běžných materiálů a technologií.

Termín ukončení příjmu žádostí je 16.3.2012, do 14:00 hodin.

GP Předprojektová příprava obnovy kulturních památek

je zaměřen na podporu kvalitní předprojektové přípravy obnovy kulturních památek, kterou se rozumí provedení průzkumů v rozsahu potřebném pro posouzení stavu památky a posouzení její kulturně historické hodnoty, a to jako celku i v jednotlivých částech. Poskytnuté finanční prostředky mohou činit maximálně 60 % celkových nákladů na předprojektovou přípravu obnovy kulturní památky, maximální výše poskytnutých finančních prostředků může být 80 000,- Kč.

Termín ukončení příjmu žádostí je 16.3.2012, do 14:00 hodin.

Ukončení realizace všech projektů je do 26.10.2012.

Další informace 

Podrobnosti a formuláře jsou k disposici na webových stránkách Jihočeského kraje v odkazu Granty/Fondy EU v sekci Aktuální výzvy - granty a příspěvky Jihočeského kraje nebo zde.  

 

Další informace a metodickou pomoc při zpracování žádostí poskytuje Krajský úřad, Odbor kultury a památkové péče.

Kontaktní osoby: Bc. Klára Korostenská, číslo dveří 3.049, e-mail korostenska@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 271 a Mgr. Blanka Leitgebová, číslo dveří 3.049, e-mail leitgebova@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 186.

 

Aktuality

7.2.2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019

Město Vimperk vyčlenilo v letošním roce ze svého rozpočtu celkem 100.000,- Kč na obnovu kulturních památek (nemovité kulturní památky a památky místního významu). Termín pro podání žádostí o dotace přijímá město Vimperk do 30. dubna 2019.

archív

Akce ve Vimperku