Krajský úřad provádí průzkum zájmu občanů Jihočeského kraje o tzv. „kotlíkovou dotaci" 

Od 1. července mají všechny kraje možnost vstoupit do další fáze kotlíkových dotací. Schválená výše alokace pro Společný program na podporu výměny kotlů (dále „Program") pro rok 2013 je 80 mil. Kč.  Program je založen na principu, že stejnou částkou přispívá ministerstvo a stejnou částkou kraj.

Princip administrace žádostí je po vzoru společného programu s Moravskoslezským krajem stejný - přijaté žádosti se rozdělí rovným dílem k administraci mezi Státní fond životního prostředí ČR (dále „Fond") a příslušný kraj. Odpovědné orgány těchto institucí rozhodnou o udělení podpory jimi administrovaných žádostí taktéž samostatně. 

Cílem Programu je zabezpečení realizace opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší především v obcích z „malých" spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Jedná se o nízkoemisní kotel splňující úrovně emisí a minimální účinnost dle ČSN EN 303-5 emisní třídy 3 s max. výkonem 50 kW na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu (tzn. samostatně na uhlí nebo biomasu anebo kombinace uhlí a biomasy) s plně automatizovaným přikládáním, který neumožňuje bez úprav ruční přikládání.

Předmětem podpory je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v nemovitostech užívaných k trvalému bydlení na území příslušného kraje dle společně vyhlášené výzvy Ministerstva životního prostředí („MŽP"). 

Výše dotace v závislosti na typu pořízeného nového účinného nízkoemisního tepelného zdroje (dále též „kotel") bude specifikována výzvou. Dotace by měla činit 50% z pořizovací ceny nízkoemisního kotle, maximální výše dotace bude 40 000 Kč na jeden kotel.

 

Pokud máte zájem a pořízení kotle a vlastníte nemovitost na území jihočeského kraje, zašlete prosím Vaše jméno, příjmení a název obce na e-mail: pacakova@kraj-jihocesky.cz nebo kojanova@kraj-jihocesky.cz, případně se obraťte na Váši obec s rozšířenou působností.

Tento průzkum není žádostí o dotaci!

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku