Městská zvonice bude mít během prázdnin novou fasádu

Novou fasádu bude mít po prázdninách městská zvonice ve Vimperku, která je společně s kostelem Navštívení Panny Marie dominantou starého města. Oprava vyjde na téměř 1,2 milionu korun, z toho 480 tisíc korun bude vykryto z prostředků Ministerstva kultury, které město Vimperk získalo z Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk.

„Pracovníci stavební firmy odstraňují nesoudržné či jinak poškozené části fasády a provádí jejich lokální opravy. Součástí obnovy je zároveň odstranění a oprava biologicky napadených omítkových vrstev a celoplošná obnova nátěru fasády,“ uvedla Alena Szabová z odboru Investic a údržby Města Vimperk. Během oprav je průběžně přítomný i restaurátor, který zajišťuje doplňující sondáž a restaurátorský průzkum pro případ, že by se v místech lokálních oprav vyskytovaly nějaké původní malby vyžadující zdokumentování, popřípadě i zvláštní ochranu.

„Po dokončení lokáních oprav omítkových vrstev bude provedeno očištění a nový nátěr oplechovaných parapetů a říms a v závěru obnovy dostane nový nátěr celá fasáda,“ uvádí Alena Szabová. Pro obnovu fasády zvonice používá stavební firma výhradně materiál vyrobený na vápenné bázi. „Materiály i technologie realizace jednotlivých procesů obnovy jsou pravidelně kontrolovány zástupci orgánů státní památkové péče,“ uvádí Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Podle uzavřené smlouvy o dílo má být obnova pláště městské zvonice dokončena do konce srpna tohoto roku. Fasáda městské zvonice se naposledy opravovala v roce 2003, kdy byl obnoven pouze fasádní nátěr. Ještě předtím, v roce 2002, došlo ke kompletnímu sejmutí nevhodné vápenocementové omítky z přízemní části zvonice. V roce 2004 ji nahradila tzv. historická vápenná omítka s přiznáním nárožní kamenné vazby. Tato úprava zůstala na zvonici dodnes. „O tom, jestli zde zůstane i nadále, rozhodne restaurátor. Zvažované řešení obnovy fasády přízemí zvonice totiž opět připouští omítnutí kamenného nároží, což by znamenalo návrat do podoby zvonice známé z konce 20. století,“ uzavírá Alena Szabová.

Není to jediná oprava památkově chráněných objektů, která se pro tento rok chystá v rámci Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk. Ze zbylých 175 tisíc poskytnutých tímto dotačním programem zrekonstruuje Římskokatolická farnost Vimperk šindelovou střechu na místním kostele Navštívení Panny Marie.

 

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

oprava fasády městské zvonice

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku