Ministerstvo pro místní rozvoj již rozhodlo o Územním plánu Vimperk

Ve čtvrtek 30.12. 2014 obdrželo město Vimperk rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o odvolání města proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, kterým ruší opatření obecné povahy, jímž byl vydán dne 29. června 2011 ÚP Vimperk. Ve výroku rozhodnutí je uvedeno, že odvolání města Vimperk zamítá jako nepřípustné. Ministerstvo své rozhodnutí zdůvodňuje, že nejprve posoudilo ve smyslu správního řádu otázku přípustnosti odvolání. Ve svém rozhodnutí došlo k závěru, že město se označilo za účastníka řízení a tento názor nesdílí, přesto, že krajský úřad označil město v tomto rozhodnutí za účastníka řízení a v poučení o odvolání uvedl, že proti rozhodnutí v přezkumném řízení může podat odvolání pouze účastník řízení. Vzhledem k zamítnutí odvolání pro nepřípustnost, se ministerstvo již nezabývalo posouzením jednotlivých důvodů odvolání. Ministerstvo je názoru, že proces vydání opatření obecné povahy, respektive pořizování a vydání územního plánu, žádné účastníky nemá. V tomto procesu existují pouze dotčené osoby, které mají specifická práva. Město Vimperk po řádném prostudování a zvážení tohoto rozhodnutí se rozhodne pro další kroky v této věci.

Tento týden rozhodne rada města o zpracovateli nového návrhu ÚP Vimperk. Vymezení současně zastavěného území již probíhá a koncem ledna bude první místní šetření společně s orgány státní správy k návrhu na jeho vymezení.

Rozhodnutí MMR o odvolání Města Vimperk proti rozhodnutí KÚ  - Územní plán [PDF 853 kB]

 

Jaroslava Martanová

 

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku