Michal Müller

Výraznější rozvoj sklářství nastal v druhé polovině 17. století, kdy se začaly zacelovat rány zasažené dlouholetými válkami. Obchod se rozběhl, huťmistři měli tolik práce, že sotva mohli stačit. Zaplatili dluhy a nabývali značného jmění. Proto když se sklářští mistři roku 1687 ucházeli o obnovení starých výsad, vimperský hejtman Jan Karel Gube se za ně sice u vrchnosti přimluvil, ale vzhledem k jejich rostoucím příjmům od nich zároveň žádal zvýšení poplatků. Tak kupříkladu huťmistr z Janouškovy huti musel místo původních 9 zlatých odváděl 75 zlatých činže, ač se vymlouval na špatné obchodní spojení a daleký dovoz písku a křemene.

Největší rozkvět zaznamenaly zdejší hutě koncem 17. a počátkem 18. století. Tehdy si podboubínská sklárna, jmenovitě Janouškova, získala světovou pověst. Vyrábělo se sklo sprosté (běžné, obyčejné), kopové, barevné, smaragdové, duté, brejlové, korálkové, zrcadlové, rubínové a křídové. Ze sklářů se stávali odborníci, sklo se vyváželo takřka do celého světa – i do Ameriky – a mělo slavnou pověst.

Nejvýznamnější a ve světě nejproslulejší se stala huť Michlova na Helmbašském potoku, přejmenovaná z huti Janouškovy (původně Zíkovy) po nejvýznamnějším skláři, huťmistru Michalu Müllerovi. Tomu se v roce 1683 podařilo objevit výrobu krásného bílého skla, podobného horskému křišťálu, jemuž dal jméno sklo křídové. Toto Müllerovo sklo s vysokým jasem a jiskrností bylo naprosto čiré a tvrdé, a proto se v něm dobře uplatňovaly hlavně broušené a řezané ozdoby. Jeho uvedením na evropský trh byl rozhodnut v jeho prospěch dlouholetý konkurenční zápas mezi sklem českým a benátským. Do té doby převládalo na světových trzích sklo benátské, vyhledávané pro vysokou uměleckou hodnotu, křehkost a eleganci zejména křídlových pohárů, nitkovaných i jemně síťkovaných ohárů podobných krajce. Huťmistr Michal Müller měl ještě další úspěch: jako první ze šumavských hutí zavedl výrobu rubínového skla bez přísady zlata, pouze za použití kysličníku měďnatého.

Ve 20. letech 18. století však došlo k prudké krizi v odbytu všech sklářských výrobků. V té době totiž vznikalo v celé zemi množství skláren, zejména kolem Prahy, nabídka převážila poptávku a cena výrobků prudce klesala. To vše dolehlo i na podboubínské skláře a jejich situace se navíc zhoršila tím, že Eggenberkové přestali ztrátovému sklářství přát – cena lesa pro ně byla důležitější. To byl počátek konce slávy boubínských hutí.

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku