Nový program Ministerstva kultury ČR na financování obnovy nemovitých kulturních památek

Ministerstvo kultury, vedeno snahou umožnit obcím s rozšířenou působností (jejichž obecní úřady jsou prvoinstančními orgány pro výkon státní správy na úseku památkové péče pro kulturní památky a patří mezi ně i MÚ Vimperk) podílet se uplatněním detailní znalosti kulturních památek (a obecně památkového fondu) v jejich správních obvodech na kompenzaci veřejného zájmu na úseku památkové péče, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Tento dotační program umožní Ministerstvu kultury alokovat příspěvek ze státního rozpočtu na zachování a obnovu kulturní památky prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností tak, aby byla naplněna účinnější péče o ten segment památkového fondu, kde to efektivně a účelně neumožňují jiné programy Ministerstva kultury.

Tolik úvodní ustanovení zásad programu. Nyní mi dovolte jednoduše shrnout o co jde. Nový program lze použít na obnovu nemovitých kulturních památek (zapsaných v ústředním seznamu), které se nachází mimo památkové zóny a rezervace a nejsou národní kulturní památkou nebo ve vlastnictví státu. Nelze ho kombinovat s jinými programy MKČR na úseku památkové péče a s krajskými granty Jihočeského kraje. Dále je nelze použít na modernizaci objektů, úpravy veřejných prostranství a pořízení projektové dokumentace nebo stavebně-historického nebo restaurátorského průzkumu. Žádosti se podávají u příslušných obecních úřadů (MÚ Vimperk) ve dvou kolech, jejichž uzávěrky jsou 30.4. a 30.7. To jsou data, do kdy musí být žádost doručena na MKČR. Uzávěrka pro podání na obecním úřadu bude o 7 dní dříve, tzn. 23.4. a 23.7. Formuláře a zásady programu jsou k dispozici na odboru školství, kultury a cest. ruchu MÚ Vimperk u pracovníka památkové péče (Jan Plánek), na webových stránkách MKČR (http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2432) a na webových stránkách Města Vimperk.

Jan Plánek,
MÚ Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku