Datum stránky: 5.12.2018

Obnova objektů kulturního dědictví uskutečněná za podpory dotace města Vimperk v roce 2018

Město Vimperk poskytuje každoročně ze svých prostředků dotaci na obnovu kulturních památek či objektů kulturního dědictví a nepamátkových objektů na území Městské památkové zóny Vimperk. Prostředky získané prostřednictvím dotace města Vimperk jsou udělovány na financování nákladů spojených s obnovou objektů na území Městské památkové zóny pro možnost jejich trvalého zachování, které nelze získat z jiných zdrojů (Krajský úřad Jč. kraje, MK). V roce 2018 přidělilo město Vimperk na základě usnesení Rady města Vimperk dotace pouze jednomu žadateli, a to na obnovu fasády domu č.p. 113 v Kostelní ulici ve Vimperku v celkové výši 20.000,- Kč. Dotace byla využita hospodárně, obnova proběhla v navrhovaném rozsahu a v souladu s vydaným závazným stanoviskem správního orgánu státní památkové péče.

Přestože byli pověřeným pracovníkem státní památkové péče MěÚ Vimperk osloveni i další potencionální uchazeči o dotaci, nepředložili tito příslušnou žádost, a dotaci nebylo možné poskytnout.


Marie Hrušková 

referentka odboru ŠK

státní památková péče

MěÚ Vimperk

Aktuality

31.12.2018

Anketa - Vánoční trhy

Ve spolupráci s vedením města Vimperk probíráme možnosti týkající se změny konceptu vánočních trhů ve Vimperku. Diskutujeme případnou změnu termínu, rozložení do více dní, program či pořízení nového inventáře.

6.12.2018

Obnova objektů kulturního dědictví uskutečněná za podpory dotace města Vimperk v roce 2018

Město Vimperk poskytuje každoročně ze svých prostředků dotaci na obnovu kulturních památek či objektů kulturního dědictví a nepamátkových objektů na území Městské památkové zóny Vimperk. Prostředky získané prostřednictvím dotace města Vimperk jsou udělovány na financování nákladů spojených s obnovou objektů na území Městské památkové zóny pro možnost jejich trvalého zachován

30.11.2018

Uzavření mateřských škol v době vánočních školních prázdnin

Rada města Vimperk usnesením č. 1180 ze dne 26. 11. 2018 vzala na vědomí uzavření provozu MŠ v době vánočních prázdnin. K uzavření dochází na základě provedeného průzkumu mezi rodiči, který provedly ředitelky obou mateřských škol a také z ekonomických důvodů.

archív

Akce ve Vimperku