Obnova památek v městské zóně Vimperk

Možnost finanční podpory při obnově kulturních památek nacházejících se v prostoru městské památkové zóny Vimperk

 

Město Vimperk patří mezi města, na jejichž území je vyhlášena městská památková zóna, což umožňuje vlastníkům nemovitých kulturních památek nacházejících se v této zóně čerpat na obnovu památek finanční podporu z Ministerstva kultury ČR. Jelikož se často stává, že je zájem z řad vlastníků památek v zóně projeven v době, kdy již nelze akci v aktuálním roce zařadit do programu, přinášíme alespoň základní informace, které by měly zájemcům o účast v programu pomoci.

 

  1. Každý zájemce o účast vProgramu regenerace MPZ musí svůj záměr obnovy sdělit oddělení památkové péče odboru školství, kultury a CR MěÚ Vimperk nebo odboru investic a údržby města Vimperk. Zde jsou k dispozici pověření pracovníci zabývající se administrací programu, kteří zájemce evidují a sdělí jim potřebné další informace.
  2. Vlastník kulturní památky předá pracovníkům MěÚ Vimperk pověřeným administrací

      Programu regenerace MPZ, a to vždy nejpozději v průběhu září,  závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, stavební povolení či  ohlášení (je-li  z  hlediska  staveb. zákona nutné) a u akcí s náklady 1 milión Kč a  více též odborně zpracovaný rozpočet od projektanta, rozpočtáře či stavební firmy.

 

Tím učiní zájemce o čerpání finanční podpory z Programu regenerace MPZ první, avšak vůbec nejdůležitější krok k získání příspěvku.

 

 

Žadatelem o dotaci z programu je vždy město, na jehož území se městská památková zóna nachází. Materiály od všech zájemců o účast v programu zpracovávají pracovníci MěÚ , sumarizují je do tzv. anketního dotazníku, který je každoročně na přelomu října a listopadu odesílán na Ministerstvo kultury.

Ministerstvo kultury posoudí všechny akce obnovy prezentované v anketním dotazníku a rozhodne o výši dotace, která bude té které městské památkové zóně přidělena. Toto rozhodnutí bývá zpravidla vydáváno počátkem února.

V průběhu února a března jsou pověřenými pracovníky MěÚ kontaktováni všichni přihlášení zájemci, jsou seznámeni s výší získané dotace pro celou MPZ a je s nimi konzultována konečná možná výše dotace na jejich akci obnovy.

Výsledek rozdělení získané dotace a návrh na přidělení příspěvků je předložen ke schválení Zastupitelstvu města.  

 

V tomto období vyplní účastník programu formulář - souhrnný přehled akce obnovy - a doloží k němu výpis z LV, smlouvu o dílo s položkovým rozpočtem, fotodokumentaci, apod.

Souhrnné přehledy opět soustředí MěÚ a hromadně je odešle na Ministerstvo kultury. To vše v období března. Tímto je účastníky programu proveden druhý a poslední krok k získání příspěvku.

 

Jakmile Ministerstvo kultury poukáže přidělenou finanční dotaci na účet města, vydá odbor školství, kultury a CR MěÚ každému účastníkovi programu samostatné rozhodnutí o přidělení příspěvku na obnovu jeho kulturní památky a po prokazatelném fyzickém zahájení obnovy jsou účastníkovi poukázány příslušné finanční prostředky.

 

Účastníci programu z řad fyzických i právnických osob mohou na akci obnovy získat dotaci až do výše 50% z celkových nákladů obnovy, církve až 70%. Dále účastníci získávají povinný příspěvek z rozpočtu města: fyzické a právnické osoby 10% a církve 20% z celkové výše nákladů obnovy.

 

Po ukončení fyzické realizace obnovy (musí proběhnout v daném roce) předkládá příjemce dotace odboru školství, kultury a CR MěÚ Vimperk doklady k závěrečnému vyúčtování akce. Jedná se vždy zejména o fotodokumentaci, kopie zaplacených faktur a dokladů o jejich úhradě (výpisy z BÚ, apod.).

 

Nejdůležitějšími faktory pro získání dotace z Programu regenerace MPZ jsou včasná příprava prvotních dokladů a včasné kontaktování příslušných pracovníků na MěÚ, kteří kromě prvotního zaevidování zájemců o účast v programu zodpoví zájemcům i jejich případné dotazy .

Kontaktní telefony na administrátory PR MPZ:

  • MěÚ Vimperk - odbor školství, kultury a CR, odd. památkové péče : 388402265
  • Město Vimperk - odbor investic a údržby : 388402 266 

Odbor investic a údržby města Vimperk

Odbor školství, kultury a CR MěÚ Vimperk

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku