Odbor investic a údržby MÚ Vimperk

Odbor investic a údržby MÚ Vimperk - poloha na mapěSídlo městského úřadu:

Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Pracoviště odboru investic a údržby:

Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Vedoucí odboru:

Ing. Michal Janče

Telefon: 388 402 234

Mobil: 602 368 575

E-mail:  Michal.Jance@mesto.vimperk.cz

Úřední hodiny oboru jsou stanoveny:

Po:

07.30 - 11.30

  12.30 - 17.00

St:

07.30 - 11.30

  12.30 - 17.00


Odbor investic a údržby Města Vimperk (dále jen odbor) zajišťuje podle zákona č. 128 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, péči o zachování a rozvoj majetku Města Vimperk. Jedná se o:

 • údržbu a opravy nemovitého majetku Města Vimperk v oblasti:
 • komunikací
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • údržba komunikací zahrnuje i běžný úklid a zimní sněhovou údržbu ve spolupráci se společností Městské služby Vimperk, s.r.o.
 • objektů ve vlastnictví města
 • památek
  • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  • Program regenerace městské památkové zóny
 • veřejného osvětlení, ...
 • zajištění investiční činnosti Města Vimperk, která představuje:
 • přípravu - záměr, projektová dokumentace, projednání se stavebním úřadem
 • zajištění dotací na jednotlivé investiční akce
 • realizaci - zadávání veřejných zakázek (podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), zajištění technického dozoru na stavbě, kolaudace stavby, předání podkladů finančnímu odboru na zařazení investice do majetku města
 • investiční činnost se především dotýká:
  • komunikací
  • objektů ve vlastnictví města
  • inženýrských sítí - vodovodní řad, kanalizační řad, dešťová kanalizace, ...
  • veřejného osvětlení.

Odbor dále zajišťuje:

 • vyřizování běžných záležitostí, dotazů, stížností a podnětů od veřejnosti souvisejících s údržbou a rozvojem města
 • výkon správy poplatků za užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky Města Vimperk o místních poplatcích.

V současnosti má odbor sedm pracovníků.

Ing. Michal Janče, vedoucí odboru

 • řídí a kontroluje veškerou činnost odboru a zodpovídá za řádné provádění vymezených a svěřených pravomocí odboru
 • zajišťuje inženýrskou činnost Města Vimperk
 • zajišťuje investiční činnost města
 • je pověřen prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 18 zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 • vyřizuje stížnosti, dotazy a podněty veřejnosti

Alena Szabová, zástupce vedoucího odboru

 • zajišťuje údržbu a opravy památek Města Vimperk
 • zajišťuje agendu související s poskytováním finančních prostředků z Programu regenerace MPZ Vimperk
 • zajišťuje inženýrskou činnost Města Vimperk (povolování staveb, realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírá práce, připravuje, uzavírá a provádí změny smluv, prověřuje a zajišťuje úplnost investiční dokumentace a zpracovává zápisy a protokoly o předání stavby, zajišťuje odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace)
 • zajišťuje zpracování žádostí o dotace a jejich administraci
 • vyřizuje stížnosti, dotazy a podněty veřejnosti

Josef Mistr

 • zajišťuje inženýrskou činnost Města Vimperk (povolování staveb, realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírá práce, připravuje, uzavírá a provádí změny smluv, prověřuje a zajišťuje úplnost investiční dokumentace a zpracovává zápisy a protokoly o předání stavby, zajišťuje odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace)
 • zajišťuje zpracování žádostí o dotace a jejich administraci
 • zajišťuje administraci zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vnitřní směrnice Města Vimperk č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek včetně přípravy zadávací dokumentace
 • zpracovává rozpočty a plány nákladů staveb
 • stanovuje podmínky a kontroluje jejich dodržování při realizaci staveb na pozemcích Města Vimperk
 • je pověřen prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 18 zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 • zajišťuje běžný úklid a zimní sněhovou službu Města Vimperk ve spolupráci se společností Městské služby Vimperk, s.r.o.
 • zajišťuje údržbu a opravy nemovitého majetku města
 • zajišťuje správu pasportu veřejného osvětlení a vydává vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení a zařízení ve vlastnictví Města Vimperk
 • vyřizuje stížnosti, dotazy a podněty veřejnosti

Marcela Kobrová

 • vydává souhlas vlastníka k užívání veřejného prostranství (předzahrádky, lešení, skládky, ...), komunikací (napojení nemovitostí na komunikace, překopy komunikací, ...) a napojení na vodovod a kanalizaci města Vimperk
 • zajišťuje výkon správy poplatků za užívání veřejného prostranství
 • vydává rezidentní a předplacené parkovací karty
 • eviduje vyhrazená parkovací místa ve městě (ZTP/P)
 • zajišťuje agendu související se získáváním dotací
 • zajišťuje zpracování žádostí o dotace a jejich administraci
 • zajišťuje inženýrskou činnost Města Vimperk (povolování staveb, realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírá práce, připravuje, uzavírá a provádí změny smluv, prověřuje a zajišťuje úplnost investiční dokumentace a zpracovává zápisy a protokoly o předání stavby, zajišťuje odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace)
 • vyřizuje stížnosti, dotazy a podněty veřejnosti

Petr Květoň

 • zajišťuje údržbu a opravy místních a účelových komunikací, svislého a vodorovného dopravního značení
 • zajišťuje běžný úklid a zimní sněhovou službu Města Vimperk ve spolupráci se společností Městské služby Vimperk, s.r.o.
 • likviduje pojistné události na místních a účelových komunikacích
 • zajišťuje likvidaci vraků na místních komunikacích
 • zajišťuje výkon alternativních trestů
 • zajišťuje inženýrskou činnost Města Vimperk (povolování staveb, realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírá práce, připravuje, uzavírá a provádí změny smluv, prověřuje a zajišťuje úplnost investiční dokumentace a zpracovává zápisy a protokoly o předání stavby, zajišťuje odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace)
 • zajišťuje zpracování žádostí o dotace a jejich administraci
 • vyřizuje stížnosti, dotazy a podněty veřejnosti
 • zajišťuje provoz veřejných toalet

Miroslav Hubáček

 • zajišťuje údržbářské práce na komunikacích včetně čištění dešťových vpustí, chodníkách, dopravním značení, mobiliáři města, ...
 • zajišťuje zmírnění následků povětrnostních vlivů

Pavel Stejskal

 • zajišťuje údržbářské práce na komunikacích včetně čištění dešťových vpustí, chodníkách, dopravním značení, mobiliáři města, ...
 • zajišťuje zmírnění následků povětrnostních vlivů

V případě individuálního zájmu je možné poskytnout podrobnější informace o organizaci a činnosti odboru.

 

Nadřízeným a současně odvolacím správním orgánem odboru je Krajský úřad Jihočeského kraje.


Aktuality

7.2.2019

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY VIMPERK Výzva pro rok 2019

Účelem Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk (dále také jen „Program“) je podpora péče o zachování hmotného kulturního dědictví našich předků. Program má podpořit záměry vlastníků nemovitých i movitých kulturních památek nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk, (dále jen „MPZ Vimperk“), jež přispějí k záchraně historicky nejcennějších částí města či jeho nejcennějších movitých součástí.

archív

Akce ve Vimperku