Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Vimperk 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Vimperk, poloha na mapěPracoviště odboru:

Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk 

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Korbelová

Telefon: 388 459 029

Mobil: 725 043 967

E-mail: jana.korbelova@mesto.vimperk.cz

Úřední hodiny odboru jsou stanoveny:

Po:

07.30 - 11.30

  12.30 - 17.00

St:

07.30 - 11.30

  12.30 - 17.00


Odbor zajišťuje výkon samosprávných činností a výkon státní správy stanovený zvláštními zákony na úseku:


1. Sociálně právní ochrana dětí

 • vykonává opatrovnictví nezletilých dětí, účastní se soudních jednání
 • vykonává činnost sociálně právní ochrany u dětí svěřených do péče jiné fyzické osoby a dále u dětí, nad nimiž je nařízena ústavní či ochranná výchova
 • zajišťuje zprostředkování náhradní rodinné péče (pěstounská péče a osvojení)
 • zajišťuje funkci kurátora pro mládež, který řeší výchovné problémy dětí a  mladistvých a dále se zabývá dětmi a mladistvými, kteří páchají přestupky a  trestnou činnost
 • zajišťuje agendu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí
 • provádí šetření v rodinách a spolupracuje s ostatními institucemi (školy, policie, lékaři, soudy, okresní státní zastupitelství atd.)
 • vyhodnocuje situaci dítěte a ve spolupráci s dalšími institucemi zpracovává individuální plán ochrany dítěte
 • zpracovává standardy kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí

2. Péče o osoby společensky nepřizpůsobivé

 • zajištění funkce sociálního kurátora
 • péče o  občany propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody
 • péče o občany, proti nimž je vedeno trestní řízení, popř.  jimž byl výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložen
 • péče o občany závislé na alkoholu a jiných toxikomaniích
 • péče o občany žijící nedůstojným způsobem života
 • péče o občany propuštěné ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti
 • zajištění funkce romského poradce
 • zajištění funkce protidrogového koordinátora

3. Agenda sociální práce

 • péče a pomoc osobám se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním
 • péče a pomoc osobám pečujícím o osoby závislé na péči jiné osoby
 • péče a pomoc osobám s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům
 • péče a pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením
 • péče a pomoc osobám žijícím rizikovým způsobem života
 • péče a pomoc obětím agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 • péče a pomoc osobám, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či  neadekvátním  bydlení
 • péče a pomoc osobám nezaměstnaným a osobám s materiálními problémy
 • péče a pomoc imigrantům
 • péče a pomoc rodinám s dětmi

4. Odbor dále zajišťuje:

 • vyjádření k žádostem o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou
 • vykonávání funkce opatrovníka osobám omezeným ve svéprávnosti, pokud je město  soudem ustanoveno opatrovníkem
 • stanovení zvláštního příjemce
 • vydávání Parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce  zdravotně postiženou
 • na úseku zdravotnictví pak řeší přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi   (§ 30, písm. e, zákona č. 200/1990 Sb.) a dále zabezpečuje výrobu, distribuci receptů a žádanek označených modrým  pruhem (na výdej návykových látek - opiátů)
 • podílí se na komunitním plánování
 • podílí se na organizaci letního tábora pro děti ohrožené patologickými jevy

Činnost odboru zajišťují tyto pracovnice:

Mgr. Jana Korbelová - vedoucí odboru

- sociálně-právní ochrana dětí (standardy kvality výkonu SPOD)

- komunitní plánování

- kontakt - tel. 388 459 029, mobil: 725 043 967

- e-mail: jana.korbelova@mesto.vimperk.cz

Bc. Dana Seberová – zástupce vedoucího odboru

- sociálně-právní ochrana dětí – terénní sociální pracovník

- náhradní rodinná péče (osvojení)

- kontakt - tel. 388 459 023, mobil: 725 043 968

- e-mail: dana.seberova@mesto.vimperk.cz

Bc. Štěpánka Válková - kurátorka pro děti a mládež

- kurátorka pro děti a mládež – terénní sociální pracovník

- kontakt - tel. 388 459 021, mobil: 602 161 687

- e-mail: stepanka.valkova@mesto.vimperk.cz

Bc. Marie Loquenzová – sociálně-právní ochrana dětí

- sociálně-právní ochrana dětí – terénní sociální pracovník

- pěstounská péče

- kontakt - tel. 388 459 045, mobil: 778 410 792

- e-mail: marie.loquenzova@mesto.vimperk.cz 

Mgr. Petra Šísl – sociálně-právní ochrana dětí

- sociálně-právní ochrana dětí – terénní sociální pracovník

- kontakt - tel. 388 459 027, mobil: 777 497 663

- e-mail: petra.sisl@mesto.vimperk.cz

Bc. Anna Chytrová, DiS. - sociální kurátorka pro dospělé

- agenda sociálního kurátora

- sociální práce – senioři a osoby se ZP

- komunitní plánování

- administrativní pracovnice

- kontakt - tel. 388 459 043; mobil: 778 410 793

- e-mail: anna.chytrova@mesto.vimperk.cz

Michaela Kunešová, DiS. – sociální práce

- terénní sociální práce – rodiny s dětmi, jednotlivci

- romský poradce

- protidrogový koordinátor

- komunitní plánování

- kontakt – tel. 388 459 024

- e-mail: michaela.kunesova@mesto.vimperk.cz
Legislativa:

 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
 • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 112/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o hmotné nouzi
 • vyhláška č. 504/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
 • vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

Aktuality

14.3.2018

Pozvánka na veřejné projednání komunitního plánování sociálních služeb pro ORP Vimperk

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na veřejné projednání, které se uskuteční dne 20. března 2018 od 9:00 do 12:00 hodin v Malenicích.

archív

Akce ve Vimperku