Datum stránky: 11.11.2016

Oznámení ceny svozu odpadu podobného komunálnímu na rok 2017 pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání.

 

Město Vimperk oznamuje všem právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které mají s městem Vimperk uzavřenu smlouvu o svozu a odstraňování odpadu, ceny svozu na rok 2017 - nabízená cena je uvedena bez DPH a k uvedeným částkám bude připočítána sazba DPH v platné výši:

 

Týdenní svoz – 52 svozů /rok

 

Nádoba -1100 l:             Cena svozu      -  10 608,- Kč

 

Nádoba – 110 l – 120 l:   Cena svozu      -  1 872,- Kč

 

Nádoba - 240 l:             Cena svozu       - 2 808,- Kč

 

Cena je stanovena na základě skutečných nákladů za rok 2016.

 

Pokud byste chtěli provést nějaké změny ve stávající smlouvě na dobu neurčitou, nebo uzavřít smlouvu novou – na dobu určitou nebo na dobu neurčitou – obracejte se, prosím, opět na  Městské služby Vimperk, s.r.o., sídlo Steinbrenerova6,385 01 Vimperk, pracoviště Podzámčí 612 ( bývalý areál – dílny lesnické školy), zastoupené jednatelem Ing. Janem Králem,IČ: 26015391, DIČ: CZ26015391.

 

Tel:      p. M. Mistrová   388 411 520, 728 624 894

            Ing. Jan Král  606 664 949

Pracovní doba: 7,00 – 15,30 hodin

 

Sídlo: areál Městských služeb, ul. Podzámčí 612 (bývalý areál – dílny lesnické školy)

sídlo Měsl

 

Po podpisu nově uzavírané smlouvy obdrží objednatel nálepovou známku na odpadovou nádobu, po jejímž nalepení bude prováděn svoz vždy v pondělí u nádob 110 l a 240  l (popelnice)  a v pátek u nádob 1 100 l (kontejner).

 

Stávající objednavatelé obdrží nálepovou známku společně s daňovým dokladem – fakturou, jak je  uvedeno ve smlouvě.

 

 

Upozornění:

 

1) pokud nádoba na odpad nebude označena příslušnou nálepovou známkou nebo pokud objednatel bude v prodlení s úhradou ceny svozu nebo jeho části o více jak 1 měsíc, město Vimperk má právo odstoupit od smlouvy písemným oznámením objednateli, jak je uvedeno ve smlouvě. 

 

2) objednatel je oprávněn ukončit trvání smlouvy vždy ke konci kalendářního roku písemným oznámením městu Vimperk, učiněným vždy nejpozději  do 15.12. příslušného roku. V takovém případě smlouva zanikne k 31.12. příslušného kalendářního roku.

 

Marie Hejlková, odbor ŽP

Tel.: 388 402 229, 607 527 070

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

14.2.2019

Výzva a prosba

V posledních týdnech napadlo ve Vimperku poměrně dost sněhu a je prostě všude, dokonce i u popelnic.

archív

Akce ve Vimperku