Datum stránky: 28.1.2014

Oznámení vyhlášení grantových programů  Jč. kraje - 2014

Městský úřad ve Vimperku, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, jako orgán veřejné správy, vykonávající v přenesené působnosti státní správu na úseku státní památkové péče podle § 42a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči oznamuje všem zájemcům možnost přihlásit se  do „Grantových programů“, které 24. 1. 2014 vyhlásil Krajský úřad Jihočeského kraje (vedený  nově Odborem evropských záležitostí).

Termín pro podání žádostí je do 19. 2. 2014 do 14,00 hodin.

Jde o následující grantové programy:

1.  Grantový program Jihočeského kraje Kulturní památky

Cílem a prioritou programu je podpora vzniku kvalitnípředprojektové přípravy obnovy nemovitých kulturních památek a jejich obnova za použití tradičních materiálů, technologií a řemeslných postupů.

1.1. Předprojektová příprava obnovy kulturních památek

Cílem opatření jevypracování stavebně historických, restaurátorských, dendrochro- nologických a obdobných průzkumů v rozsahu potřebném pro posouzení stavu památky a její kulturně historické hodnoty, a to jako celku i v jednotlivých částech, chemicko-technologické analýzy, stratigrafie omítkových vrstev, průzkumy biotického napadení, fotogrammetrická zaměření a obdobné práce předprojektové přípravy, které jsou potřebné jako podklady pro zpracování kvalitní projektové dokumentace a jsou v rámci závazného stanoviska vyžadovány orgány památkové péče.

 

1.2. Nemovité kulturní památky

Opatření programu je určeno na záchranu a zachování nemovitých kulturních památek obnovou původního stavebního, technologického a materiálového řešení, které musí odpovídat hodnotě nemovité kulturní památky a době jejího vzniku či vzniku její obnovované části.

 2.  Grantový program Jihočeského kraje Objekty kulturního dědictví

Cílem tohoto programu je podpora zachování a obnovy objektů kulturního dědictví movitého i nemovitého charakteru za použití tradičních materiálů, technologií a řemeslných postupů.

2.1. Movité kulturní dědictví

Opatření je zaměřeno na podporu zachování a restaurování předmětů movitého kulturního dědictví s důrazem na zachování kulturně historické podstaty předmětů a na jejich vhodné umístění a přiměřené využití. Předměty musí být umístěny na území Jihočeského kraje a musí být kulturními památkami nebo být (po obnově) umístěny ve veřejně přístupných prostorách.

2.2.  Obnova drobné sakrální architektury

Opatření je zaměřeno na podporu zachování a obnovu objektů drobné sakrální architektury za využití tradičních materiálů a technologií s důrazem na zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu objektů (bez ohledu zda jsou památkově chráněny či nikoli). Objekty musí být umístěny na území Jihočeského kraje, s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích.

2.3.  Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích

Opatření na podporu zvýšených nákladů obnovy staveb v památkově chráněných územích, pokud si tyto zvýšené náklady vyžádá použití tradičního stavebního, technologického a materiálového řešení.

Všichni žadatelé a zájemci o uvedené programy najdou potřebné informace na internetových stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz. Pro podávání a další vyřizování žádostí je využíván program Filler, proto nebudou využívány pro podání písemností datové schránky. Zájemci o grant vyplní žádost, která je volně ke stažení na výše uvedených internetových stránkách.

Pokyny pro vyplnění žádosti „Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti 602XML Filler“, jsou součástí Souborů ke zpracování žádostí o podporu 602XML Filler. Elektronickou žádost žadatel pošle spolu s přílohami do Informačního systému Jihočeského kraje. Vytištěnou žádost s originálem podpisu žadatele nebo oprávněného zástupce a dalšími přílohami (viz Požadovaná dokumentace k žádosti, které nejsou součástí vyplňované žádosti), spolu s obálkou s vytištěnou identifikací (PID), formátu A4, doručí žadatel pouze následujícími způsoby:

a) poštou na adresu:

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, U Zimního stadionu

1952/2, 370 76 České Budějovice.

b) osobním doručením na adresu:

Podatelna Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

 

Odbor ŠK CR, památková péče

MěÚ Vimperk

 

Aktuality

7.2.2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019

Město Vimperk vyčlenilo v letošním roce ze svého rozpočtu celkem 100.000,- Kč na obnovu kulturních památek (nemovité kulturní památky a památky místního významu). Termín pro podání žádostí o dotace přijímá město Vimperk do 30. dubna 2019.

archív

Akce ve Vimperku