Kultura - upozornění

 

Městský úřad Vimperk oznamuje , že Krajský úřad Jihočeského kraje zveřejnil grantový program v oblasti "Podpora živé kultury pro rok 2011".

Cílem grantového programu je podpora rozvoje všech kulturních žánrů: hudby, tance, divadla, folklóru, filmu, fotografie, uměleckých řemesel, výtvarného umění a ostatních souvisejících témat. 

Doba vyhlášení  začíná  16. února 2011 a konří  15. března 2011.V tomto časovém intervalu bude vyhlašovatel přijímat žádosti o finanční příspěvek

Bližší informace pro žadatele přinášíme v následujícím přehledu, kde jsou i kontakty na zodpovědné pracovníky krajského úřadu.

 

Dr.M.Beneš, MěÚ Vimperk

 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kultury a památkové péče

Informace

č. 3/2011/2/OKPP

 

Grantový program Podpora živé kultury

 Tento grantový program bude vyhlášen rovněž 16. února 2011 (v závislosti na schválení dokumentů pro žadatele Zastupitelstvem Jihočeského kraje 15. 2. 2011). Administrátorem programu je odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK. Odbor kultury a památkové péče je odborným garantem.

 

Cílem grantového programu je podpora rozvoje všech kulturních žánrů: hudby, tance, divadla, folklóru, filmu, fotografie, uměleckých řemesel, výtvarného umění a ostatních souvisejících témat. 

 

Celková alokace činí 4 000 000,- Kč. Finanční podpora z prostředků Jihočeského kraje může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu (subjekty působící na neziskovém základě), max. 50% celkových nákladů projektu (subjekty působící na ziskovém základě). Zbývajících 30% či 50% činí vlastní podíl žadatele. Min. výše grantu bude 30 000,- Kč, max. výše 200 000,- Kč.

 

Oprávnění žadatelé o grant:

  • obce Jihočeského kraje a svazky obcí,
  • fyzické a právnické osoby (působící především v oblasti kultury i se sídlem mimo Jihočeský kraj, avšak s realizací projektu v Jihočeském kraji),
  • nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy),
  • organizace zřizované krajem,
  • organizace zřizované obcemi,
  • státem zřízené organizace

 

Žádost musí být podána v elektronické formě a zároveň v jednom tištěném provedení s povinnými přílohami:

1. Kopie statutu, resp. stanov žadatele (nevyžaduje se u měst a obcí), u dobrovolných svazků obcí smlouvu o založení DSO dle § 49 a násl. č. 128/2000 Sb., příp. výpis z obchodního resp. obdobného rejstříku, nebo živnostenské oprávnění.

2.Kopie poslední schválené finanční zprávy a finanční výkazy žadatele (nevyžaduje se u měst a obcí).

3.Kopie dokladu o přidělení IČ.

 

Termín ukončení příjmu žádostí: 15. 3. 2011 do 14.00h

 

Bližší informace o vyhlášeném grantovém programu podá:

  • Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, Mgr. Jan Vodička, tel.: 386 720 157, e-mail: vodicka@kraj-jihocesky.cz a Ing. Andrea Boukalová, tel.: 386 720 336, e-mail: boukalova@kraj-jihocesky.cz

 

Odborné dotazy:

  • Jihočeský kraj, Odbor kultury a památkové péče, oddělení kultury, Alena Janků, tel.: 386 720 532,

e-mail: janku@kraj-jihocesky.cz

 

 

Veškeré dokumenty pro žadatele budou umístěny na webových stránkách Jihočeského kraje: www.kraj-jihocesky.cz v sekci Granty, Fondy EU -> Granty a příspěvky Jihočeského kraje -> Aktuální výzvy.

 

Ing. Kamila Hrabáková

vedoucí odboru kultury a památkové péče

 

Určeno pro: všechny obce Jihočeského kraje

České Budějovice 26. ledna 2011

 

 

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku