Poplatek za komunální odpad

Pro rok 2013 se částka poplatku nemění a usnesením zastupitelstva města Vimperk byla schválena částka místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 492 Kč na poplatníka. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Nově poplatek zaplatí i cizinci, kteří mají na území obce dlouhodobý či přechodný pobyt delší než 3 měsíce a ti, kteří vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 31.03.2013. Při odvodu poplatku společným zástupcem za domácnost lze poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách v termínech do 31.03.2013 a  31.08.2013, pokud činí částka společně odváděného poplatku 2.460 Kč a více. Poplatek lze uhradit hotově na finančním odboru MěÚ Vimperk, převodem na účet č. 19-722281/0100 nebo poštovní poukázkou, kterou Vám na vyžádání  zašleme. Při úhradě převodem na účet je nutno uvést variabilní symbol. Variabilní symbol je desetimístné číslo sloužící k identifikaci poplatníka, je neměnný a bez jeho uvedení je obtížné platbu správně identifikovat. Pokud jej neznáte z předchozích let, zavolejte na níže uvedené telefonní číslo nebo mě kontaktujte na adrese jitka.boskova@mesto.vimperk.cz.

Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří se v místě trvalého pobytu prokazatelně nezdržují nepřetržitě po dobu delší než ½ kalendářního roku z důvodu pobytu v zahraničí, ústavech sociální péče, LDN nebo pobytu ve vazbě či výkonu trestu. Dále jsou osvobozeni poplatníci s trvalým pobytem na ohlašovně, tj. Steinbrenerova 6 a prokáží, že se na území města Vimperk nezdržují a poplatníci s celoročním pobytem v Pravětíně čp. 23, Tovární 184 a 338, 1.máje 115 a Nerudova 267, kde likvidaci odpadů zajišťuje provozovatel jednotlivých zařízení. Nárok na osvobození vzniká až po doložení dané skutečnosti poplatníkem.

Veškeré další informace na tel. čísle 388 402 237.

 

                                                                                                       Jitka Bošková, finanční odbor

                                                                                                           

 

 

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku