POZVÁNKA

v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk dvacáté první zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 15.05.2017 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Program

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Volba místostarosty města Vimperk / volba člena Rady města Vimperk
 4. Majetkoprávní záležitosti
  1. Žádost o prodej budovy typu “U” na pozemku KN č. 2522/30 a části okolního pozemku KN č. 2522/62 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
  2. Žádost manželů Rudlových o odkoupení budovy bez čp./če. postavené na parcele KN č. 2522/12 v k. ú. Vimperk – bývalý výstrojní sklad
  3. Prodej části pozemku KN č. 2522/64, budovy bez čp./če. postavené na parcele KN č. 2522/23 v k. ú. Vimperk – bývalá stáj v areálu U Sloupů
  4. Prodej části pozemku KN č. 947/1 v k. ú. Pravětín S. Zídkovi
  5. Prodej pozemků KN č. 450/26 a KN č. 450/27 v k. ú. Solná Lhota Z. Krejsovi
  6. Darování nemovitosti do majetku města, část městského opevnění na pozemku KN č. 413 v k. ú. Vimperk od M. Sochové
  7. Prodej pozemku KN č. 671 v k. ú. Výškovice u Vimperka manželům Procházkovým
  8. Žádost spol. Energie AG Teplo Vimperk s. r. o. o uzavření smlouvy a smlouvě budoucí kupní na část pozemku KN č. 1956/1 v k. ú. Vimperk
  9. Darování části stavby sdružené kanalizační přípojky vybudované v parametrech řadu do majetku města v ul. Zámek od Mgr. Herdenové a manželů Záleských
  10. Návrh na odkoupení pozemků v k. ú. Vimperk v ul. Nad Stadionem z vlastnictví manželů Vackových
 5. Návrh rozpočtových opatření
 6. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 7. Přehled pohledávek města Vimperk
 8. Závěrečný účet města Vimperk za rok 2016 a účetní závěrka za rok 2016
 9. Žádost Národního památkového ústavu Praha o přidělení dotace na personální zajištění
  provozu Vimperského zámeckého muzea
 10. Plán odpadového hospodářství města Vimperk
 11. Dostavba bazénu a úprava sportovního areálu ve Vimperku
 12. Budoucí prodej stavby “Teplovod Vimperk, ulice Smetanova, Palackého a Klostermannova – II. etapa”
 13. Návrh na zastavení projednání změny č. 1 Územního plánu Vimperk
 14. Dotace sportovním oddílům a klubům – výzva Podpora sportu 2017/1
 15. Zpráva o činnosti Městské knihovny Vimperk
 16. Různé
 17. Diskuse
 18. Závěr


Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města - doporučuje se účast zastupitelů.

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku