P O Z V Á N K A

v souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk osmnácté zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

které se uskuteční

v pondělí 23.01.2017 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk 

Program

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Návrh rozpočtových opatření
 4. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 5. Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o stanovení školských obvodů pro mateřské školy zřizované městem Vimperk
 6. Návrh změny obecně závazné vyhlášky města Vimperk č. 3/2015 o stanovení školských obvodů pro základní školy zřizované městem Vimperk
 7. Majetkoprávní záležitosti
  1. Prodej pozemku KN č. 1225/34 a KN č. 1225/108 v areálu bývalých kasáren ve Špidrově ulici ve Vimperku
  2. Prodej části pozemku KN č. 2522/63 a pozemku KN č. 2522/29 v areálu U Sloupů
  3. Žádost E. Brautfergerové o prodej pozemků KN č. 2271/2 a KN č. 2272 v k. ú. Vimperk
  4. Směna pozemků v k. ú. Vimperk pro realizaci budoucí propojovací komunikace ulic Boubínská a K. Světlé
  5. Převzetí pozemku KN č. 890/59 v k. ú. Boubská do vlastnictví města – Slunečná ulice
  6. Žádost M. Sochové o převod nemovitosti do majetku města – část městského opevnění na pozemku KN č. 413 v k. ú. Vimperk
  7. Prodej bývalé budovy knihovny v Nádražní ulici včetně přilehlých pozemků
  8. Žádost o bezúplatný převod pozemků KN č. 1510/2, KN č. 1511/1 a KN č. 1511/3 v k. ú. Vimperk od Státního pozemkového úřadu
  9. Odkoupení budovy čp. 52 v Pasovské ulici včetně přiléhajícího pozemku
 8. Dotace pro Městské služby Vimperk, s. r. o. – správa sportovišť
 9. Dotace pro Oblastní charitu Vimperk – charitní pečovatelská služba
 10. Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2017
 11. Návrh na zrušení usnesení č. 372 a 373 Zastupitelstva města Vimperk
 12. Návrh jednacího řádu Zastupitelstva města Vimperk a výborů Zastupitelstva města Vimperk
 13. Stanovení výše odměny a příplatků pro neuvolněné členy zastupitelstva a výše odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající funkci předsedy nebo člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce
 14. Projednání zápisů kontrolního výboru
 15. Zápis z jednání osadního výboru obcí Hrabice, Cejsice a Křesánov
 16. Různé
 17. Diskuse
 18. Závěr

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku