P O Z V Á N K A

v souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk dvanácté zasedání
Zastupitelstva města Vimperk,
které se uskuteční
v pondělí 02.05.2016 od 15:30 hod.
v sále MěKS Vimperk

Program:

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Majetkoprávní záležitosti
  1. Směna pozemků v k. ú. Vimperk v ulici Výhledy s manželi Mrázkovými
  2. Prodej pozemků pro bytovou výstavbu v lokalitě Pod Hrabicemi
  3. Žádost města o bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu
  4. Žádost o prominutí dlužného nájemného na bytě v ulici Svornosti čp. 81 ve Vimperku
 4. Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Vimperk
 5. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
 6. Návrh rozpočtových opatření
 7. Závěrečný účet města Vimperk za rok 2015
 8. Návrh roční účetní závěrky města Vimperk za rok 2015
 9. Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na částečnou úhradu mzdových nákladů zaměstnanců muzea na státním zámku Vimperk
 10. Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice a Křesanov
 11. Různé
  • R1) Navýšení peněžních prostředků na výstavbu dětského hřiště u Volyňky
  • R2) Volba členů kontrolního výboru
 12. Diskuse
 13. Závěr

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů.

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku