P O Z V Á N K A

v souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk jedenácté zasedání
Zastupitelstva města Vimperk,
které se uskuteční
v pondělí 14.03.2016 od 15:30 hod.
v sále MěKS Vimperk

Program:

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Majetkoprávní záležitosti
  1. Nabídka na odkoupení stavebního objektu čp. 210 v Krátké ulici
  2. Nabídka na odkoupení domů v historické části města ve Steinbrenerově a Pasovské ulici
  3. Majetkové vyrovnání se společností SAK spol. s r. o. – odkoupení pozemku
  4. Prodej pozemků pro bytovou výstavbu v lokalitě Pod Hrabicemi
  5. Žádost Českého rybářského svazu o prodej pozemku KN č. 645/2 v k. ú. Vimperk
  6. Prodej pozemku pod novou trafostanicí v ulici Podzámčí
  7. Žádost Aleny Chomátové o odkoupení částí pozemků KN č. 1760/3 a KN č. 2629/1 v k. ú. Vimperk – David Kotásek
  8. Prodej pozemků města v areálu společnosti GW JIHOTRANS, a. s.
  9. Žaloba manželů Matouškových na město Vimperk
  10. Využití budov v Pasovské ulici čp. 150 a Výškovice čp. 17
  11. Přístup k pozemkům určených pro výstavbu rodinných domů na Malé Homolce
 4. Program regenerace MPZ Vimperk – výzva pro rok 2016
 5. Realizace projektu „Okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny – chodníky“
 6. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
 7. Návrh rozpočtových opatření
 8. Program rozvoje města pro období 2016 - 2022
 9. Pronájem honitby Skláře Mysliveckému sdružení Arnoštka
 10. Návrh sportovní komise Rady města Vimperk na poskytnutí dotace v rámci výzvy: Podpora sportu 1/2016 sportovním klubům a oddílům
 11. Projednání zápisu kontrolního výboru
 12. Odvolání člena výboru pro rozvoj města
 13. Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice a Křesanov
 14. Různé
 15. Diskuse
 16. Závěr

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku