POZVÁNKA

V souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů svolává starosta města Vimperk třicáté první zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

které se uskuteční

v pondělí 03.02.2014 od 15:30 hod.

v sále MěKS Vimperk 

P r o g r a m

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesen&iacute
 3. Majetkoprávní záležitosti
  1. Směna pozemků v k. ú. Lipka u Vimperka
  2. Prodej pozemku KN č. 439/1 v k. ú. Pravětín
  3. Směna a koupě pozemků v k. ú. Boubská, Slunečná ulice dle uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí
  4. Žádost o prodej části pozemku KN č. 1360 v k. ú. Vimperk
  5. Žádost o prodej pozemku KN č. 957/3 v k. ú.  Křesanov
  6. Koupě pozemků pro realizaci cyklostezky Volyňka v k. ú. Vimperk
  7. Přijetí daru části pozemku KN č. 1331/4 v k. ú. Vimperk v ulici Karoliny Světlé včetně stavby kapličky
  8. Rekonstrukce místní komunikace ulice Pod Homolkou
  9. Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách
 4. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
 5. Návrh rozpočtových opatření - rozpočet roku 2014
 6. Rozpočet Sociálního fondu na rok 2014 – tvorba a čerpání
 7. Návrh rozpočtového výhledu do roku 2017
 8. Program prevence kriminality na rok 2014
 9. Návrh výše odměny a příplatků pro neuvolněné členy zastupitelstva a výše odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající funkci předsedy nebo člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce
 10. Nabídka společnosti Senior domy POHODA a. s.
 11. Žádost o vyvěšení tibetské vlajky
 12. Různé
 13. Diskuse
 14. Závěr

Ing. Bohumil Petrášek

 starosta

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku