P  O  Z  V  Á  N  K A

V souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů svolává starosta města Vimperk třicáté páté zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

které se uskuteční

v pondělí 08.09.2014 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk 

P r o g r a m

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Majetkoprávní záležitosti
  1. Prodej objektu bývalé správy budov a pozemků KN č. 2522/51 v k. ú. Vimperk a 2522/89 v k. ú. Vimperk v areálu bývalých kasáren U Sloupů
  2. Návrh na směnu pozemků v k. ú. Vimperk u vlakového nádraží
  3. Majetkové vyrovnání s Římskokatolickou farností Vimperk
  4. Odkoupení pozemků v k. ú. Vimperk od Vladimíra Komrsky pro budoucí realizaci komunikace
  5. Převod pozemků tvořících Arboretum ve Vimperku
  6.  Věcné břemeno služebnosti inženýrských sítí v pozemku KN č. 415/ v k. ú. Hrabice pro město Vimperk (vodovodní, kanalizační a plynovodní řad)
  7. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě v pozemcích KN č. 1979/15 v k. ú. Vimperk a KN č. 1198/1 v k. ú. Vimperk pro město Vimperk (vodovodní řad)
  8. Výmaz věcného břemene na pozemcích KN č. 2522/84 a KN č. 2522/85 v areálu u Sloupů
  9. Návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě na pozemek KN č. 2633/2 v k. ú. Vimperk pro stavbu „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku – Fišerka“
  10. Koupě vodovodní a splaškové kanalizační přípojky v areálu bývalých kasáren Za nádražím, rekolaudace na vodovodní a kanalizační řad
  11. Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách
 4. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
 5. Návrh rozpočtových opatření - rozpočet roku 2014
 6. Návrh smlouvy o spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou prachatické oblasti
 7. Žádost o finanční příspěvek na provozování sociálních služeb
 8. Autobusová doprava na sídliště Míru – MHD
 9. Informace o vyúčtování nájemného za objekty nemocnice pronajaté společností BH - Nemocnice Vimperk a. s. za období 2011 - 2013
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Závěr

Ing. Bohumil Petrášek

starosta

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů.

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku