P  O  Z  V  Á  N  K A

V souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk druhé zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

 které se uskuteční

v pondělí 08.12.2014 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk

P r o g r a m :

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější květinovou výzdobu domu 2014“
 4. Otevřený dopis občanů Vimperku – část Pravětín
 5. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2015
 6. Majetkoprávní záležitosti
 7. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
 8. Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2014
 9. Návrh rozpočtového provizoria na měsíce leden – březen 2015
 10. Návrh „Obecně závazné vyhlášky města Vimperk, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 11. „Zateplení ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk“ – navýšení investičních prostředků na realizaci akce
 12. „Vimperk, ulice Nad Stadionem – zatrubnění potoka“ – informace
 13. Jmenování předsedy a členů výboru pro rozvoj města
 14. Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
 15. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Vimperk na správu sportovních zařízení v majetku města Vimperk na rok 2014 poskytnutý Městským službám Vimperk s. r. o.
 16. Finanční příspěvek města Vimperk na správu sportovních zařízení v majetku města Vimperk na rok 2015 poskytnutý Městským službám Vimperk s. r. o.
 17. Finanční příspěvek města Vimperk na zajišťování pečovatelské služby na rok 2015
 18. Žádost o dodatečné schválení o dotaci na program „Rómský terénní pracovník – Vimperk“ na rok 2015
 19. Žádost o prominutí smluvní pokuty v rámci projektu Cyklotrasa Volyňka
 20. Volba přísedícího u Okresního soudu v Prachaticích pro období 2014 - 2018
 21. Různé
 22. Diskuse
 23. Závěr

 

Ing. Jaroslava Martanová
starostka

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku