P  O  Z  V  Á  N  K A

 

V souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk čtvrté zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

které se uskuteční

v pondělí 09.03.2015 od 15:30 hod.

v sále MěKS Vimperk 

 

P r o g r a m

1.      Zahájení, volba volební a návrhové komise

2.      Kontrola usnesení

3.      Majetkoprávní záležitosti

a)    Žádost o směnu nemovitostí bývalé knihovny v Nádražní ulici za budovu bývalé praktické školy čp. 127 v ulici 1. máje

b)    Žádost o prodej pozemku KN č. 958/11 v k. ú. Pravětín

c)    Žádost o odkoupení části pozemku KN č. 1482 v k. ú. Vimperk

d)    Majetkové vyrovnání při realizaci stavby „Vimperk, ulice Pivovarská – chodník podél místní komunikace“ – návrh smlouvy o smlouvě budoucí směnné

e)    Žádost o souhlas s výstavbou rodinného domu na pozemku KN č. 280/1 v k. ú. Boubská

f)     Žádost o souhlas s výstavbou rodinného domu na pozemku KN č. 26/9 v k. ú. Křesanov

g)    Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby „Vimperk, ul. Sušická – přechod na silnici II/145, u Tesca“

h)    Návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Veřejné osvětlení osada Lipka

i)      Záměr vybudovat ve Vimperku casino

j)      Prodej dřevěné stavby bývalého kiosku v areálu Zimního stadionu Vimperk

k)    Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách NP č. 311

l)      Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách – ulice Luční  

m)   Přehled dluhů za nájemné bytů a nebytových prostor, které jsou v majetku města  k 31.01.2015

4.      Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk

5.      Návrh rozpočtových opatření

6.      Program pro poskytnutí dotace na vrty v osadě Klášterec

7.      Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

8.      Různé

9.      Diskuse

10.  Závěr

 

 

                                                                          Ing. Jaroslava Martanová

                                                                          starostka

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku