Datum stránky: 28.2.2014

Přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok 2014/2015

Ředitelky mateřských škol ve Vimperku po dohodě se zřizovatelem ( Město Vimperk) stanovily v souladu s § 34 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, termíny pro podávání žádostí  o přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí od školního roku 2014/2015, tedy od 1.9.2014 takto :

MŠ Vimperk,  l. máje 180      

Pondělí  7.4.2014    8 – 11,30 hod. a 12,30 – 15 hod
Uterý  8.4.2014    8 – 11,30 hod.

 

MŠ Vimperk, Klostermannova 365

pracoviště Klostermannova

Pondělí  7.4.2014:  8 – 11,30 hod. a 12,30 – 15 hod 

pracoviště Mírová

Úterý     8.4.2014:  8 – 11,30 hod.   

 

     Rodič ( zákonný zástupce) dítěte podává žádost na předepsaném tiskopise, který si vyzvedne v MŠ buď dříve  nebo v den, kdy žádost bude podávat.

     Žádosti sebudou přijímat v mateřských školách osobně v určených termínech. Rodič při podání žádosti prokazuje svou totožnost platným občanským průkazem a osobně představí dítě, o jehož přijetí žádá.

     O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka příslušné mateřské školy a do 3 dnů od data ukončení přijímání žádostí zveřejní seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na vývěsce v prostorách školy a na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o vzdělávání, za oznámená. Rodičům nepřijatých dětí bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí poštou v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

  

PhDr. Miloš Beneš

vedoucí odboru školství,kultury a CR

Aktuality

7.2.2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019

Město Vimperk vyčlenilo v letošním roce ze svého rozpočtu celkem 100.000,- Kč na obnovu kulturních památek (nemovité kulturní památky a památky místního významu). Termín pro podání žádostí o dotace přijímá město Vimperk do 30. dubna 2019.

archív

Akce ve Vimperku