Datum stránky: 23.3.2016

Přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok 2016/2017

Ředitelky mateřských škol ve Vimperku po dohodě se zřizovatelem (Město Vimperk) stanovily v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, termíny pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí od školního roku 2016/2017, tedy od 1. 9. 2016 takto:

MŠ Vimperk, l. máje 180    

středa  13. 4. 2016:  8 – 11,30 hod. / 12,30 – 15 hod.
čtvrtek  14. 4. 2016:  8 – 11,30 hod.  

MŠ Vimperk, Klostermannova 365

Pracoviště Klostermannova

Ve středu  13.4.2016  od 8 do 11,30 hod.  a od 12,30 do 15 hod. 

Pracoviště Mírová                 

Ve  čtvrtek  14.4.2016   od  8 do 11,30 hod.   

(Přijímání žádostí bude pro obě pracoviště MŠ Klostermannova probíhat v ředitelně školy v Klostermannově ulici).

 

     Rodič (zákonný zástupce) dítěte podává žádost na předepsaném tiskopise, který si vyzvedne v MŠ, buď dříve, nebo v den, kdy žádost bude podávat. 

 

     Žádosti sebudou přijímat v mateřských školách osobně v určených termínech. Rodič při podání žádosti prokazuje svou totožnost platným občanským průkazem a osobně představí dítě, o jehož přijetí žádá.

 

     O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka příslušné mateřské školy a do 3 dnů od data ukončení přijímání žádostí zveřejní seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na vývěsce v prostorách školy a na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o vzdělávání, za oznámená. Rodičům nepřijatých dětí bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí poštou v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 

   Mgr. Zdeněk Kuncl

 vedoucí odboru školství,

        kultury a CR

Aktuality

7.2.2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019

Město Vimperk vyčlenilo v letošním roce ze svého rozpočtu celkem 100.000,- Kč na obnovu kulturních památek (nemovité kulturní památky a památky místního významu). Termín pro podání žádostí o dotace přijímá město Vimperk do 30. dubna 2019.

archív

Akce ve Vimperku