Prodej budovy bývalé knihovny v Nádražní ulici ve Vimperku

Město Vimperk zveřejnilo záměr prodeje budovy bývalé knihovny v Nádražní ulici ve Vimperku včetně navazujících pozemků.

 

Předmětem prodeje jsou tyto nemovitosti v katastrálním území Vimperk:

budova bez čp./č.e - stavba občanského vybavení 2.238.960,-Kč
pozemek pod stavbou KN č. 1011/3 - zastav. plocha a nádvoří 459 m2 64.260,-Kč
pozemek KN č. 1007/4 - zahrada 144 m2 20.160,-Kč
pozemek KN č. 1007/16 - zahrada 136 m2 19.040,-Kč
pozemek dle GP 2182-42/2013 KN č. 1007/21 - ost. plocha 271 m2 37.940,-Kč
pozemek dle GP 2182-42/2013 KN č. 1007/20 - ost. plocha 22 m2 podíl 1/2 1.540,-Kč
C e l k e m 2.381.900,-Kč

Požadovaná kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem č. 3554/2013 jako cena v místě a čase obvyklá a je požadována jako cena minimální.

 

Náklady spojené s převodem těchto nemovitostí vynaložených městem tj. geodetické dělení pozemků, ocenění a posouzení energetické náročnosti budovy činí 13.080,-Kč.

Energetická náročnost převáděné budovy byla stanovena průkazem energetické náročnosti vypracovaného dne 26.6.2013 ve třídě D.

 

Podmínky prodeje vychází ze zveřejněného záměru č. 32/21/13 [PDF 862 kB].

Zájemci o koupi mohou podat své nabídky nejpozději do 19.8.2013, 17:00 hodin do podatelny MěÚ Vimperk.

Prohlídku nemovitosti lze domluvit individuálně na tel: 736 672 135 (p. Pacák technik MěSD, s.r.o)

Bližší informace lze získat na odboru hospodářském a bytovém MěÚ Vimperk nebo na telefonu 388 402 257, nebo 724 176 542.

 

knihovna

knihovna

knihovna

 

Ing. Martin Kalous
Odbor hospodářský a bytový

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku