Datum stránky: 15.2.2012

Program Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" v roce 2012 

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" (dále jen „Program") a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky.

Z programu nelze hradit náklady na:

  1. modernizace objektů - např.zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.;
  2. úpravy veřejných prostranství - úpravy komunikací, terénní úpravy;
  3. pořízení stavebně-historického arestaurátorského průzkumu, projektové dokumentace.

Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.

Pro obec s rozšířenou působností Vimperk byla pro  rok 2012 stanovena kvóta 708 000 Kč.


Program v roce 2012 bude realizován formou jednoho přihlašovacího kola s termínem podání žádostí do 28. února 2012.

 

Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.


Podrobné informace k programu naleznete v Zásadách pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012. (zde ke stažení)

Kompletní informace k tomuto programu i k ostatním dotačním programům Ministerstva kultury naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury.   

K vyplněnému formuláři žádosti žadatel povinně přikládá tyto materiály:

1. Doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce; jde-li o nemovitost, originál výpisu zkatastru nemovitostí nebo jeho úředně ověřená kopie a kopie snímku katastrální mapy, které nejsou starší než 6 měsíců.

2. Doklad osvědčující legální existenci žadatele, a to dle typu žadatele:

a) kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li žadatelem právnická nebo fyzická osoba zapisovaná do obchodního rejstříku (např. obchodní společnosti nebo fyzické osoby zapsané vobchodním rejstříku) nebo

b) kopie živnostenského listu nebo jiného osvědčení, je-li žadatelem fyzická osoba nezapisovaná do obchodního rejstříku nebo

c) kopie dokladu o legální existenci žadatele, kterým je právnická osoba nezapisovaná do obchodního rejstříku (např. kopie výpisu zRejstříku registrovaných církví a náboženských společností, výpisu z Rejstříku evidovaných právnických osob, výpisu z rejstříku nadací, výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností nebo jiného registru právnických osob nebo zřizovací listiny) nebo

d) kopie stanov občanského sdružení sregistrací Ministerstvem vnitra, ve znění pozdějších změn a doplňků, je-li žadatelem občanské sdružení.

3. Kopie dokladu o ustanovení statutárního zástupce (např. kopie jmenovacího dekretu, usnesení zustavujícího zasedání či valné hromady apod.) u právnických osob, nevyplývá-li skutečnost, kdo je statutárním zástupcem, přímo zvýše uvedených dokladů (např. zOR).

4. Originál nebo úředně ověřená kopie dokladu o oprávnění jednat a podepisovat za žadatele (např. plná moc od vlastníka/vlastníků kulturní památky suvedením rozsahu zmocněncova oprávnění - tiskopis přiložený kžádosti), nevyplývá-li toto oprávnění přímo zvýše uvedených dokladů.

5. Doklad o aktuálním bankovním spojení - doložit buď kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu žadatele saktuálním nezměněným číslem účtu nebo potvrzení příslušného bankovního ústavu suvedením majitele účtu a aktuálním číslem účtu či kopii výpisu zúčtu včásti bez finančních údajů; vpřípadě, že žadatel je příspěvkovou organizací zřízenou obcí, je nutné doložit rovněž doklad o účtu zřizovatele; vpřípadě, že žadatel není zřizovatelem bankovního účtu, ale užívá jej společně sdalšími právnickými osobami (např. bankovní účet zřízený pro více farností), je nutné doložit rovněž čestné prohlášení o spoluužívání bankovního účtu.

6. Kopie závazného stanoviska kprovedení prací, na které je žádán příspěvek, vydaného podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

7. Kopie stavebního povolení nebo jiného správního aktu stavebního úřadu, pokud jej zákon č. 183/2006 Sb. vyžaduje.

8. Kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení stavebních prací a dodávek na opravu, případně restaurátorských prací na rok 2012, knimž se váže tato žádost. Při provádění obnovy svépomocí odborný odhad na nákup materiálu sčleněním podle jednotlivých druhů materiálů a uvedením potřebného množství včetně jednotkových cen položek a celkové ceny.

9. Odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek včetně specifikace prací na rok 2012, knimž se váže tato žádost, obsahující:

kopii krycího listu,

kopii rekapitulace stavebních prací a dodávek,

kopii položkového rozpočtu.

10. Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu, včetně sociálního a zdravotního pojištění (tiskopis přiložený kžádosti).

11. Fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek.

Materiály ke stažení:

Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu DOC / PDF
Plná moc DOC / PDF
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (2015) DOC / PDF

Další potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc poskytne:

  • Odbor památkové péče Ministerstva kultury  ČR, tel. 257 085 111, fax 257 328 310
  • Mgr. Jitka Kotrbová, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, oddělení památkové péče Městského úřadu Vimperk, tel.: 388402 265, e-mail: jitka.kotrbova(at)mesto.vimperk.cz.

Aktuality

7.2.2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019

Město Vimperk vyčlenilo v letošním roce ze svého rozpočtu celkem 100.000,- Kč na obnovu kulturních památek (nemovité kulturní památky a památky místního významu). Termín pro podání žádostí o dotace přijímá město Vimperk do 30. dubna 2019.

archív

Akce ve Vimperku