Rada města Vimperk jmenuje v pondělí nové členy svých komisí

Rada města se rozhodla jmenovat na svém pondělním zasedání své komise, které jsou iniciativními a poradními orgány Rady města Vimperk a záleží pouze na Radě města Vimperk, zdali je jmenuje, jaká podrobnější pravidla pro jejich činnost stanoví a jaký význam bude přikládat iniciativám a výsledkům práce těchto komisí. Tato kompetence je zcela v autonomní působnosti Rady města Vimperk, které přísluší zvážit účelovost zřízení komisí. Rada města, pokud se rozhodne zřídit komise, jmenuje její členy a předsedu.

Na základě zkušeností z činností komisí, které byly zřízeny Radou města Vimperk v minulých letech, se její členové dohodli na ustanovení bytové, kulturní, dopravní a sportovní komise a komise prevence. Ze zákona vyplývá ustanovení komise sociálně právní ochrany dětí a povodňové komise. Členové Rady města Vimperk v duchu Iniciativy pro město Vimperk 2014 diskutovali na dvou setkáních zástupců všech uskupení, která jsou zastoupena v Zastupitelstvu města Vimperk, složení komisí a výsledkem je dohoda na jejich personálním obsazení. Rada města Vimperk jmenuje členy komisí a jejich předsedy na svém pondělním zasedání dne 20. 4. 2015 (složení viz níže).

Předmětem společných schůzek také byla diskuze o složení a počtu členů dozorčích rad městských organizací, tj. Městských služeb Vimperk, s. r. o., Městských lesů, s. r. o., a Městské správy domů, s. r. o. Ustanovení dozorčí rad a počet jejich členů u společností s ručením omezeným vyplývá ze zákona o obchodních korporacích. Jejich úkolem je dozírat na hospodaření těchto společností a svým odborným a konstruktivním přístupem přispívat k jejich rozvoji. Základním předpokladem dobré práce členů dozorčích rad je znalost činnosti, odbornost, znalost ekonomiky společnosti a schopnost komunikace s jednatelem společnosti a její valnou hromadou. V současné době je složení dozorčích rad tříčlenné a svoji funkci plní dostatečně. Pětičlenné složení dozorčích rad tak, jak bylo požadováno ze strany Jihočechů 2012, ČSSD, hnutí ANO a KSČM, by znamenalo vytvořit nové stanovy společností a jejich zápis v obchodním rejstříku. To vše by znamenalo nemalé finanční prostředky. Po dobu fungování dozorčích rad se ukazuje tříčlenné složení jako funkční a vyhovující. Členové Rady města Vimperk se tedy dohodli na zachování současného počtu členů dozorčích rad a ponechání současného složení dozorčích rad jednotlivých společností. V případě, že bude podána rezignace některého člena dozorčí rady, bude jeho náhradník jmenován na základě návrhu předloženého na společném jednání všech politických uskupení.

 

Bytová komise: Ing. Jaroslava Martanová – předsedkyně, Mgr. Václav Jakš, Bc. Daniel Kaifer, Eva Zacharová, Milada Chvalová, Iveta Preslová.

Dopravní komise: Mgr. Karel Střeleček – předseda, Ing. Bohumil Petrášek, Miroslav Kavlík, Petr Květoň, Jaroslav Flachs, Bc. Václav Kalous, Milan Kobera.

Kulturní komise: Mgr. Dagmar Rückerová – předsedkyně, Tomáš Koška, Jaroslav Pulkrábek, Mgr. Zdeněk Kuncl, František Suchý, Lenka Doubková.

Komise prevence: Peter Macorlík – předseda, MVDr. Šárka Janásková, Bc. Jan Kurz, Bc. Kamil Podzimek, Mgr. Vladislava Lehečková, Mgr. Vladan Pokorný, Ing. Dana Frnochová, ing. Martina Slámová, Iveta Preslová.

Komise sociálně právní ochrany: Mgr. Jana Korbelová – předsedkyně, Mgr. Vladan Pokorný, Mgr. Vladislava Lehečková, Bc. Barbora Hylánová, Štěpánka Válková, Peter Macorlík, Bc. Dana Seberová, Helena Švihelová.

Povodňová komise: Ing. Jaroslava Martanová – předsedkyně, Ing. Josef Kotál, Peter Macorlík, Jan Novotný, Vladimír Myslík, Bc. Renata Samohejlová, Pavel Filip, Ing. Jan Král, Ing. Michal Janče.

Sportovní komise: Ing. Karel Hudeček – předseda, Pavel Předota, Jaroslav Uhlík, Jiří Lutovský, Mgr. Josef Bejček, Libor Kudláč, Ing. Jan Král.

 

Ing. Jaroslava Martanová
starostka Vimperka

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku