Školství

Termíny prázdnin ve školním roce 2017/2018 [PDF 143 kB]

Termíny prázdnin ve školním roce 2018/2019 [PDF 142 kB]

Kontaktní údaje

Eva Markéta Hervertová

zástupkyně vedoucího odboru, školství

E-mail: Eva.Hervertova@mesto.vimperk.cz

Telefon: 388 402 261

Mobil:

Kancelář č. 25, budova čp. 8 (v průjezdu vlevo), 1. patro


Pracovní náplň

V oblasti školství vykonává odbor na úseku státní správy (v souladu s §161 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon) tyto úkony :

 • zpracovává návrh rozpisu rozpočtu
 • připravuje podklady pro zúčtování státních prostředků
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidence škol a školských zařízení.
 • sumarizuje, prověřuje správnost a zpracovává výkazy škol P1-04 za školy a školská zařízení v obvodu působnosti přenesené státní správy, sestavuje statistické tabulky
 • dohlíží na dodržování zvláštních předpisů a norem souvisejících s ekonomikou škol a školských zařízení
 • organizuje statistické zjišťování ve vymezené věcné nebo územní působnosti včetně zajišťování požadavků na charakteristiky statistického souboru
 • sumarizuje a prověřuje správnost statistických údajů z dokumentace škol a školských zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (§28 odst. 5) v obvodu působnosti přenesené státní správy, sestavuje statistické tabulky

Na úseku samosprávy (v souladu s §178 zákona č. 561/2004 Sb.):

 • provádí kontrolní činnost na školách a školských zařízeních
 • hospodaří s finančními prostředky oddělení školství
 • plní úkoly v odborných ekonomických agendách dle §161 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o státní správě a samosprávě pro školy a školská zařízení (rozpisy rozpočtů, rozbory hospodaření, zúčtování státních prostředků)
 • poskytuje poradenskou a metodickou pomoc školám a školským zařízením v oblasti ekonomické

Legislativa v oblasti školství

Školy a školská zařízení zřizovaná obcemi

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve  znění  pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pedagogičtí pracovníci

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších  předpisů

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění  pozdějších předpisů

Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

Jak si vyřídit

Přihlášení dítěte k předškolnímu vzdělávání [PDF 61 kB]

Přihlášení dítěte k povinné  školní  docházce

Odklad povinné  školní  docházky

Formuláře

K dispozici  k vyzvednutí  na  příslušných  školách

Aktuality

19.1.2018

Svatý Bartoloměj je na svém místě

Původní farní kostel a nejstarší sakrální stavba Vimperka svítí svými bílými fasádami ve svahu zámeckého vrchu nad severovýchodním okrajem starého města. Jeho vznik zřejmě souvisí se stavbou hradu a klade se někam do druhé poloviny 13. století.

10.1.2018

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - Souhrnná zpráva za rok 2017

V souladu s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR jako každý rok i pro rok 2017 program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, (dále jen Program obnovy).

8.1.2018

Mladí fotografují památky

Soutěž „Mladí fotografují památky“, která je určena pro žáky a studenty základních a středních škol, je dnes jedna z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví. Účastníci svojí fotografickou tvorbou vyjádří hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz).

8.1.2018

Informace pro kulturní a zájmové spolky

V roce 2017 projednala kulturní komise, která je poradním orgánem rady města, celkem 25 žádostí kulturních a zájmových spolků o přidělení individuální dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2017. Na návrh kulturní komise bylo Radou města Vimperk podpořeno celkem 24 těchto žádostí v celkovém objemu 242.500 Kč.

archív

Akce ve Vimperku