Společné prohlášení

Zastupitelé za SNK ED, VPM, KDU ČSL a ODS se shodli na textu „Iniciativa pro město Vimperk 2014“, kde prezentují pravidla, programové priority a investice na příští volební období 2014 – 2018. Tato iniciativa vychází z naplnění volebních programů a předpokládaných potřeb města. Jedná se o dokument, který je otevřen pro všechna uskupení či jednotlivé zastupitele zastoupená v Zastupitelstvu města Vimperk. Pro informaci občanů je níže uveden text tohoto dokumentu.

 

Iniciativa pro město Vimperk 2014

Níže uvedení členové Zastupitelstva města Vimperk se dohodli na následujících pravidlech, programových prioritách a podpoře investic pro další směrování města, jeho řízení a rozvoj v období 2014 - 2018.

 • Hlavní zásady směrování a rozvoje města budou diskutovány na společných jednáních zastupitelů s cílem nalezení shody a strategie k dosažení vytýčeného cíle. Závěry setkání budou otevřeně prezentovány a komunikovány za účelem poskytnutí maximálně dostupných informací.
 • Bude ustanoven výbor pro strategický rozvoj města s nabídkou zastoupení všem politickým uskupením a politickým stranám.
 • Vedení města (rada) bude pravidelně informovat veřejnost o činnosti města (Vimperské noviny, webové stránky města, pravidelná společná setkání s občany, kabelová televize apod.).
 • Zastupitelé se budou při řešení a získávání informací o problémech před tím, než se ke konkrétní věci veřejně vyjádří, informovat u osob, které mají tuto problematiku v rámci řízení města ve své gesci v rámci samosprávy a státní správy.

 

Programové priority:

 • Zpracování strategického plánu rozvoje města na období 2015 - 2020.
 • Maximální podpora využívání dotačních programů ze všech zdrojů - evropské, národní, krajské, příhraniční a zahraniční fondy.
 • Podpora cestovního ruchu ve městě i v osadách, založená na propagaci města a osad, prezentaci a propagaci kulturního a historického dědictví, široké nabídce kulturních a sportovních akcí s využitím moderních metod marketingu.
 • Úzká spolupráce města s Ministerstvem kultury na rekonstrukci zámku a jeho podpora v získávání finančních prostředků z dotačních titulů.
 • Vzájemná podpora, komunikace a informovanost mezi samosprávou, podnikateli a Hospodářskou komorou.
 • Podpora individuální bytové výstavby.
 • Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro obec s rozšířenou působností Vimperk.
 • Pokračování v trendu eliminace a prevence negativních jevů (drogy, prostituce, vandalismus, požívání návykových látek mladistvými apod.) a zvyšování bezpečnosti a pocitu bezpečí.
 • Podpora sportovního, kulturního a spolkového dění včetně zázemí.
 • Zvýšení frekvence a rozsahu úklidu města a osad a péče o zeleň.

 

Investice:

 • Dokončení úpravny vody v Brlohu.
 • Vynaložení maximálního úsilí k realizaci dalších etap krytého areálu vodních sportů.
 • Spolufinancování výstavby kruhových křižovatek u Lidlu a na Fišerce.
 • Rekonstrukce ulice 1. máje včetně kompletní infrastruktury.
 • Výstavba chodníku v Družstevní a Pivovarské ulici.
 • Pokračování v opravách povrchů místních komunikací v městě i osadách.
 • Zateplení a další zlepšování technického stavu ZŠ Smetanova.
 • Dokončení oprav budov ZŠ TGM.
 • Dostavba hasičské zbrojnice ve Výškovicích.
 • Dopracování koncepce všech sportovních areálů a zlepšování jejich technického stavu a zázemí, zateplení šaten zimního stadionu.
 • Výstavba hřiště v osadě Lipka.
 • Pokračovat v realizaci záměru cyklotrasy Volyňka podél jejího toku ve spolupráci s dalšími obcemi a městy (výkup pozemků, zpracování PD a realizace).
 • Modernizace vybavení panelových domů.

 

 

Bejček Josef, Beránek Karel, Cais Jiří, Hlava Stanislav, Hudeček Karel, Janásková Šárka, Martanová Jaroslava, Petrášek Bohumil, Rückerová Dagmar

 

Ve Vimperku 28.11.2014

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku