Studie ukazují budoucnost i postupné kroky k rozvoji lokalit ve městě

Obyvatelé Vimperku měli letos několikrát příležitost vyjádřit se ke vznikající studii regenerace panelového sídliště. Větší spolupráci s veřejností by si vedení města přálo při zpracování studie veřejných prostranství ulic 1. máje a Pivovarská. Na podzim bude představena a s obyvateli prodiskutována také studie k dalšímu rozvoji víceúčelového sportovně rekreačního areálu Vodník. Proč vlastně město do studií investuje prostředky a jak zajistit, že na rozvojové plány po čase „nesedne prach“?

„Každé město potřebuje vizi, jak by se mělo rozvíjet do budoucna,“ říká Jiří Cais, místostarosta Vimperku. „Této vizi by mělo odpovídat strategické plánování. Rozvojové nebo architektonické studie jsou dalším stupněm tohoto plánování a řeší například jednotlivé části města v podobě konkrétních návrhů. Místa a jejich budoucí využití jsou zde nahlížena z mnoha úhlů pohledu. Čím více se do konečné podoby studie svými názory zapojí veřejnost, tím lépe.“

Díky komplexnosti zpracovávaných studií je možné vidět, jak by mohla být daná území, či jednotlivé objekty řešeny v maximalistické podobě. Vlastní realizaci lze potom rozdělit na několik různě nákladných etap a podle aktuálních potřeb a finančních prostředků postupovat po částech. „Navíc díky projektové připravenosti je město schopno pružněji reagovat na případné dotační výzvy, má tak větší šance získat peníze z jiných zdrojů a šetřit vlastní rozpočet na další potřebné akce,“ doplňuje Jiří Cais. Například podle studie regenerace panelového sídliště by na Sídlišti Míru měla být v prvních etapách řešena parkovací místa a jednosměrná úprava ulice Mírová včetně nového výjezdu ze sídliště. „Jsme připraveni k tomu, abychom mohli začít projektovat a následně podávat žádosti o dotace na ministerstvo pro místní rozvoj,“ vysvětluje Jiří Cais.  V případě, že město uspěje, lze tak postupně získávat prostředky na realizaci jednotlivých etap.

Životnost studií, tedy že po každé změně politické reprezentace neskočí „v šuplíku“, by měla zajistit jednak jejich vazba na strategický plán a jím dané směřování rozvoje a také co největší účast veřejnosti při zpracování či posuzování studií a vytýčení následných priorit.

Spolupráce s veřejností a využití dotací

Obyvatelé Vimperku budou mít možnost na podzim se aktivně zapojit do tvorby studie veřejných prostranství ulic 1. máje a Pivovarská i navazujících ulic či ploch. „Půjde o návrh nového pojetí veřejného prostranství kolem dopravní tepny našeho města,“ vysvětluje starostka Jaroslava Martanová. Město má již z minulého období zpracován projekt na celkovou opravu povrchů a veškeré infrastruktury ulice 1. máje, kde předpokládané náklady činí více než 50 milionů korun. „Protože studie je předstupněm velké investice, musí být zpracována co nejpodrobněji a v úzké spolupráci s veřejností. Chceme využívat a sdílet zkušenosti z jiných měst, kde se podobné studie zpracovávaly. V tomto duchu bude například chystaná přednáška starosty Dolních Břežan, která se uskuteční v listopadu,“ dodává starostka.

Dalším materiálem, který bude brzy představen veřejnosti, je rozvojová studie víceúčelového sportovně rekreačního areálu Vodník. „Město má studii již zpracovánu v jejím maximalistickém pojetí. To znamená, jak by se areál mohl rozvíjet a v budoucnu vypadat, pokud by k tomu byla vůle a finanční prostředky. Případnou realizaci po etapách bychom určitě podmiňovali získáním dotací,“ říká Jiří Cais. Podle jeho názoru je v současnosti kapacita Vodníku využívána zhruba ze 70 až 80 procent. „Ačkoliv tu zvláště v odpoledních hodinách bývají tréninky sportovních klubů, může si sem každý přijít zasportovat nebo na procházku, aniž by byl nějak omezován.“ Jedinečná atmosféra areálu podle místostarosty ovlivňuje malé Vimperáky a jejich vztah ke sportu. Rozvoj lokality město v nedávném období podpořilo nákupem nové rolby pro zajištění zimního provozu a vybudováním nové kanalizace ke zdejšímu sociálnímu zařízení. Podmínkou pro uskutečnění dalších kroků vyplývajících ze studie, například rozšíření běžeckých či cyklistických tras nebo vybudování biatlonové střelnice, je zpracování změny územního plánu.

Devět let starý projekt potřebuje úpravy

Město má již také hotovu objemovou studii týkající druhé etapy areálu vodních sportů, přesněji úpravy již zpracovaného projektu na zastřešení stávajícího plaveckého bazénu. „Devět let starý projekt v původní podobě počítá s patrovou budovou, kde jsou při vstupu rozdělené šatny, pánská v patře, dámská v přízemí. To už podle dnešních standardů není obvyklé,“ vysvětluje místostarosta. „Upřednostňujeme jednopodlažní objekt s víceúčelovým využitím, vzniklo by zde například i technické zázemí pro ostatní sportoviště, která jsou v areálu letních sportů. A díky objemové studii víme, že tato úprava projektu je reálná.“  Inspirací k praktičtější a na rodiny zaměřené podobě areálu vodních sportů byly Vimperským obdobná zařízení v Čechách i v sousedním Bavorsku, která jsou vyhledávanými volnočasovými atraktivitami. Uvažuje se také o výhodnějším umístění parkoviště.

Město Vimperk

(PR a propagace)

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční 26.02.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku