Datum stránky: 20.5.2016

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Městský úřad Vimperk, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, jako příslušný orgán veřejné správy dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vykonávající v přenesené působnosti státní správu na úseku státní památkové péče podle § 42a téhož zákonaupozorňuje všechny vlastníky nemovitostí na území Městské památkové zóny (MPZ) Vimperk na povinnosti, které vyplývají ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále památkový zákon). Městská památková zóna Vimperk byla prohlášena Vyhláškou Jihočeského KNV ze dne 19.11.1990 o prohlášení památkových zón ve městech a obcích Jihočeského kraje.

Předmětem ochrany v památkové zóně jsou zejména:

Historický půdorys (prostorová a hmotová skladba, povrchy komunikací, historické podzemní prostory), panorama památkové zóny, nemovité kulturní památky, objekty dotvářející charakter památkové zóny, ostatní objekty v památkové zóně (nepamátkové objekty) a veřejná a vyhrazená zeleň.

 

Rozsah Městské památkové zóny Vimperk zahrnuje následující seznam ulic:

1. Máje (část), Hřbitovní (část), Inocencova, Jirchářská, Kaplířova, Kostelní, Na Baště, Náměstí Svobody, Na Výsluní, Pasovská (část), Pivovarská (část), Podzámčí, Rožmberská, Sadová, Steinbrenerova, Svornosti, U Lázní, Zámecká alej, Zámek, Zlatá Stezka (část).

Při stavební a další činnosti na území MPZ je nutno postupovat s ohledem na ustanovení §14 památkového zákona:

1. Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.

2. Vlastník nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně, památkové rezervaci, nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Porušení ustanovení § 14 památkového zákona je považováno za přestupek dle § 39 téhož zákona a je důvodem pro udělení sankce na základě § 35 památkového zákona.

V zájmu každého vlastníka je, aby si před každou stavební činností na nemovitosti na území MPZ podal žádost o závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Žádost o vydání závazného stanoviska je dostupná na internetových stránkách města Vimperk www.vimperk.cz (odkaz Městský úřad – Formuláře), nebo osobně na MěÚ Vimperk Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, kontakt: Marie Hrušková, mobil: +420 775 869 393, e-mail: marie.hruskova@mesto.vimperk.cz.

 

Mapa městské památkové zóny Vimperk [PDF 500 kB]

Aktuality

7.2.2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019

Město Vimperk vyčlenilo v letošním roce ze svého rozpočtu celkem 100.000,- Kč na obnovu kulturních památek (nemovité kulturní památky a památky místního významu). Termín pro podání žádostí o dotace přijímá město Vimperk do 30. dubna 2019.

archív

Akce ve Vimperku