Územně analytické podklady ORP Vimperk

Úplná aktualizace 2010

Územně analytické podklady (dále jen „ÚAP") dle zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon") obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity území, záměry na provedení změn v území, zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

Pořizovatel ÚAP obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP") Vimperk, kterým je MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, na základě § 28 odst. 1 stavebního zákona pořídil úplnou aktualizaci 2010 ÚAP ORP Vimperk (zpracováno v prosinci 2010).

Dle § 166 odst. 2 stavebního zákona zveřejňuje aktualizaci 2010 ÚAP ORP Vimperk v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz níže).

Aktualizace 2010 ÚAP ORP Vimperk je k dispozici též v papírové formě a uložena v kanceláři č. 203 odboru výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk v budově Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk, kde je do ní možné nahlédnout, a to nejlépe v úřední dny - pondělí a středa od 07:30 do 11:30 a od 12:30 do 17:00.

 

Textová část: 

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území [PDF 2,5 MB]

Rozbor udržitelného rozvoje území [PDF 1,6 MB]

Projednání ÚAP s obcemi [PDF 2,7 MB]

 

Grafická část: 

Kartogramy k podkladům pro rozbor udržitelného rozvoje území [ZIP 91,9 MB]

Výkres V.0: Hodnoty území M: 1:50000 [JPG 12,0 MB]

Výkres V.1: Limity využití území M: 1:50 000 [JPG 13,0 MB]

Výkres V.2: Záměry na provedení změn v území M: 1:50 000 [JPG 7,8 MB]

Výkres V.3: Problémový výkres M: 1:50 000 [JPG 6,8 MB]

 

Kartogramy i výkresy byly zpracovány pomocí softwaru MISYS a následně vytištěny do rastru *.BMP s rozlišením 4200 x 2970 (kartogramy) resp. 8400 x 7530 (výkresy) a kvůli značné velikosti zkomprimovány do formátu *.JPG.

Kartogramy jsou primárně určeny pro tisk na A3, obsahují ale jen poměrové měřítko - lze tedy tisknout i na jiné formáty papíru při zachování poměru stran. Výkres hodnot v území tvoří vybrané kartogramy - viz textová část Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území.

V případě tisku výkresů pro zachování měřítka tisknout bezokrajově na plochu papíru 840 x 753 mm.

 

Starší územně analytické podklady ORP Vimperk: 2008 [ZIP 80 MB]

 

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku