Voličský průkaz 

Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vedeném Městským úřadem Vimperk a nebude moci volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden, může požádat o vydání voličského průkazu.

Voličský průkaz opravňuje voliče hlasovat v kterékoli volební místnosti na území ČR.

Volič může o vydání voličského průkazu požádat ode dne vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a to těmito způsoby:

  • § osobně: pokud volič žádá osobně, není třeba, aby podpis na písemné žádosti byl úředně ověřen, neboť pracovník úřadu ověří totožnost zobčanského průkazu nebo cestovního pasu. Osobní žádost musí být podána nejpozději 23. října 2013 do 16:00 hodin;
  • § podáním:  
    • žádost podaná poštou musí být doručena nejpozději 18. října 2013 a takovéto podání musí být opatřeno ověřeným podpisem voliče. Správní poplatek za ověření podpisu se neplatí.
    • žádost podaná v elektronické podobě (e-mailem) musí být doručena nejpozději 18. října 2013 a musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem voliče. To samé platí pro žádost zaslanou prostřednictvím datové schránky.

Voličské průkazy se předávají nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. od 10. října 2013) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo se voliči zašle na adresu uvedenou v žádosti.

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!!!

 

Žádost mohou žadatelé zasílat na adresu: Městský úřad Vimperk, odbor vnitřních věcí, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk nebo žádat osobně na odboru vnitřních věcí, II. patro
u Ing. Veroniky Čermákové, tel.: 388 402 215 (vzor žádosti najdete v adresáři „Volby 2013" na stránkách města www.vimperk.cz)

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku