VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ


Město Vimperk, se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6/2, PSČ 385 17, IČO 00250805 vyhlašuje výběrové řízení na dvě místa úředníka:

- vedoucí referent odboru rozvoje města – finanční referent

- referent odboru rozvoje města – finanční referent

Předpoklad nástupu: leden 2018, na dobru neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou

Náplň práce:

- zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků. Kontrola čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků,
- koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory. Stanovování postupů a zásad výběru žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů. Zpracovávání a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací a podpor.

Místo výkonu práce :

Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk
pracoviště: MěÚ, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk
správní obvod města Vimperk
Platová třída: 9 – 10 (na základě dosaženého vzdělání a zastávané pracovní pozice) Předpoklad pro vznik pracovního poměru úředníka: Úředníkem se může stát fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Zájemce podá písemnou přihlášku. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu uchazeče,
- datum a podpis uchazeče,
- telefonní, popř. e-mailové spojení

K přihlášce se připojí tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, možno získat na MěÚ Vimperk ihned
výstupem Czech POINTU (tel.: 388 402 236),
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Další požadavky:

Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání, práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet, spisová služba), rychlá orientace v pracovní problematice. Schopnost samostatné práce, schopnost asertivního jednání s lidmi, časová flexibilita, ochota se dále vzdělávat a řidičské oprávnění skupiny B. Zkušenosti s činností týkající se agendy dotací a znalost cizích jazyků výhodou.


Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.12.2017 do 14:00 h na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk.

Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – finanční referent“.


Podrobnější informace podá: Zdeněk Ženíšek – tajemník městského úřadu - tel. 388 402 214


Zdeněk Ženíšek
tajemník MěÚ Vimperk

Datum vyhlášení: 21.11.2017

Osobní doklady po skončení výběrového řízení je možno do 15 dnů osobně vyzvednout na personálním oddělení, jinak po této lhůtě budou skartovány.

Aktuality

20.12.2017

Výběrové řízení na dvě místa úředníka

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na dvě místa úředníka. Vedoucí referent odboru rozvoje města a referent odboru rozvoje města.

archív

Akce ve Vimperku