Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ TGM Vimperk pro školní rok 2015/2016

Ve dnech 23. 1. a 24. 1. 2015 proběhl v budově školy Pražská 167 slavnostní zápis budoucích žáků     1. ročníku. Zápisu byly přítomny všechny vyučující 1. stupně základní školy, školní psycholožka, vedení školy, prostor byl poskytnut též odborné logopedce. Při zápisu paní učitelky sledovaly, jak si děti poradí s úkoly, které prověří jejich školní zralost a připravenost ke vstupu do základní školy. Úvodní rozhovor proběhl prostřednictvím vlastní oblíbené hračky dítěte, mezi dalšími úkoly nechyběla správná výslovnost hlásek v přednesené básničce či zpívané písničce, znalost barev, orientace v prostoru, znalost geometrických tvarů a číselné řady. Součástí zápisu byla též kresba postavy, kterou si děti na památku odnesly domů. Za svůj výkon si naši budoucí prvňáčci vybrali dárek vyrobený žáky školy nebo školní družiny a sladkou odměnu. Všechny úkoly zvládaly děti velmi dobře, což ukazuje na skvělou přípravu budoucích školáků v mateřských školách a zodpovědný přístup rodičů v souvislosti s nástupem dětí do školy.

 Ředitelka školy předala budoucím prvňáčkům pamětní list s uvedeným číselným kódem, pod kterým bylo uvedeno na www stránkách školy a vývěsní tabuli přijetí daného žáka. Město Vimperk věnovalo všem rodičům budoucích vimperských žáků velmi pěkný dárek -  kalendář na rok 2015 s historickými a současnými fotografiemi vimperských míst.

V prostorách přilehlých prostor zápisu si rodiče mohli prohlédnout fotografie z činnosti školy, výroční zprávy, učebnice a sešity, s nimiž budou jejich děti pracovat.

V prostorách školy byl veřejnosti představen model sochy, jejíž pískovcová podoba zdobila kašnu vimperského parku, kde se naše škola nachází.

Pro rok 2015/16 bylo do ZŠ TGM Vimperk zapsáno k dnešnímu dni 54 žáků, z toho 2 žáci v náhradním termínu. Z celkového počtu uvažuje 6 rodičů o odkladu školní docházky pro své dítě, v jednom případě budeme řešit předčasný nástup. Žádost o odklad i předčasný nástup školní docházky je potřeba doložit souhlasným stanoviskem školského poradenského pracoviště a dětského lékaře a doručit do školy do 31. května 2015.

V novém školním roce 2015/2016 budou v ZŠ TGM Vimperk otevřeny dvě třídy 1. ročníku.

Budoucí prvňáčci se setkají s našimi vyučujícími při pokračování projektu Škola nanečisto v dubnu při prohlídce budovy 1. máje 268 a při slavnostním pasování na žáky školy v květnu v MěKS Vimperk za přítomnosti členů rodiny.

Milé děti, milí rodiče, těšíme se na další setkání a děkujeme za vaši důvěru.

Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka ZŠ TGM Vimperk

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku