Zařazení dětí do mateřské školy

Postup určuje §34 odst. 2 až 7 a §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Žádost podává zákonný zástupce dítěte řediteli příslušné mateřské školy formou přihlášky k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, kterou si lze vyzvednout v příslušné mateřské škole. Termín pro příjímání žádostí pro příslušný školní rok určí ředitel školy po dohodě se zřizovatelem (zpravidla na jaře příslušného kalendářního roku).

S přihláškou se předkládají další doklady dle požadavků ředitele mateřské školy, zejména rodný list dítěte. Součástí přihlášky je i potvrzení lékaře, že dítě se podrobilo právním předpisem stanovenému pravidelnému očkování (eventuelně, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

Ředitel mateřské školy má v souladu se správním řádem pro vyřízení žádosti lhůtu 30 dnů.

Proti rozhodnutí ředitele mateřské školy se může zákonný zástupce odvolat ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje.

 

Podrobnější informace může zákonný zástupce získat u ředitele mateřské školy příslušné podle spádového obvodu trvalého bydliště dítěte.

Aktuality

7.2.2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019

Město Vimperk vyčlenilo v letošním roce ze svého rozpočtu celkem 100.000,- Kč na obnovu kulturních památek (nemovité kulturní památky a památky místního významu). Termín pro podání žádostí o dotace přijímá město Vimperk do 30. dubna 2019.

archív

Akce ve Vimperku