Zastupitelstvo města Vimperk bude v řádném termínu

Dne 27.02.2015 opomněli zveřejnit na webu města Vimperk naši informatici zprávu o konání zastupitelstva města, za což se veřejnosti omlouváme. Přes tuto chybu není ohroženo řádné zasedání zastupitelstva a tím není ohrožena platnost přijatých usnesení.

Již ve středu 04.03. cca v 15.00 toto bylo napraveno. Informace o konání zasedání zastupitelstva byly již v pátek 27.02.2015 uveřejněny na úřední desce, ve vývěskách ve městě, posléze na plakátovacích plochách a ve Vimperských novinách, taktéž v pátek 27.02.2015 obdrželi zastupitelé pozvánku a materiály k zasedání. Všechny ostatní informační kanály Městský úřad Vimperk beze zbytku využil.

Z metodického „Doporučení k činnosti územních samosprávných celků část 9“ odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra z roku 2013 cituji: Pokud nedošlo ke zveřejnění informace (o konání zasedání zastupitelstva obce) podle § 93 odst. 1 (zákona o obcích), avšak požadavek veřejnosti byl dostatečně zabezpečen jiným způsobem, k „vyloučení veřejnosti“ ze zasedání zastupitelstva obce v daném případě nedošlo, a proto takovéto pochybení nemá vliv na existenci, platnost či zákonnost usnesení přijatých na tomto zasedání.

V tomto případě došlo ke zveřejnění informace o konání zastupitelstva podle zákona o obcích a taktéž byla dostatečně informace zveřejněna jiným způsobem, ve Vimperských novinách, ve vývěsních skříňkách po městě, na plakátovacích plochách, apod.

Podle stanoviska Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR se

„v tomto případě se nejedná o následek nezveřejnění informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích, neboť takový důsledek, tedy „neúčinnost“ zveřejnění určité informace na úřední desce, nedošlo-li současně k jejímu zveřejnění v elektronické podobě, by musel zákon výslovně stanovit, a to v tomto případě nečiní (srov. k tomu závěr č.14 z Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 3. října 2005 „K výkladu § 26 odst.1 správního řádu“).

 

Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku