OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NICOV

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NICOV

Přílohy:

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres koncepce uspořádání krajiny

Výkres koncepce veřejné infrastruktury

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Zábor ZPF

Textová část:

TEXT VÝROKOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU NICOV S VYZNAČENÝMI ZMĚNAMI

TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NICOV