OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STACHY

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STACHY

Přílohy:

Výkres základního členění území - 1A

Výkres základního členění území - 1B

Hlavní výkres - 2A

Hlavní výkres - 2B

Výkres veřejně prospěšných staven, opatření a asanací

Koordinační výkres - 4A

Koordinační výkres - 4B

Výkres širších vztahů

ZMĚNA Č. 18 ÚPO STACHY - TEXTOVÁ ČÁST