Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Borová Lada formou opatření obecné povahy

Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Borová Lada formou opatření obecné povahy

Úplné znění po změně č.1

Textová část

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Koncepce technické a doptavní infrastruktury

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Koordinační výkres

Širší vztahy

Výkres předpokládaných záborů ZPF

Změna č.1

Textová část - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

Hlavní výkres 1

Hlavní výkres 2

Koordinační výkres - detail

Koordinační výkres

Výkres základního členění území - detail

Výkres základního členění území

Výkres předpokládaných záborů ZPF - detail

Výkres předpokládaných záborů ZPF